Katalog Pomp Ciepła Daikin Altherma 2023, Pompy ciepła Daikin 2023 - Went-Klima

22 2.15. Niezależnie od trybu zawarcia Umowy Sprzedaży DAPO ma prawo dokonywać korekt oczywistych omyłek pisarskich w zamówieniach Kupującego, w szczególności omyłek dotyczących określenia modelu Urządzenia. DAPO powiadamia Kupującego o dokonanej korekcie w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. W przypadku braku zgody Kupującego na dokonaną korektę nie dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży. Brak odpowiedzi Kupującego w terminie 2 dni roboczych jest równoznaczny ze zgodą na realizację zamówienia skorygowanego przez DAPO. 2.16. W przypadku złożenia zamówienia na model Urządzenia, który został wycofany z produkcji, DAPO ma prawo zmienić zamawiany model Urządzenia na aktualnie produkowany ekwiwalentny model, powiadamiając o tym Kupującego. Brak odpowiedzi Kupującego w terminie 2 dni roboczych jest równoznaczny ze zgodą na zmianę zamawianego modelu na model wskazany przez DAPO. W razie braku zgody Kupującego na zmianę modelu Urządzenia, DAPO odmówi przyjęcia zamówienia do realizacji. 2.17. Rezygnacja przez Kupującego z całości lub części zamówienia po zawarciu Umowy Sprzedaży jak również wprowadzenie zmian w zamówieniu, nie będą uwzględniane, chyba że taka możliwość została zastrzeżona pisemnie w treści oferty DAPO lub w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. 2.18. Kupujący ponosi wobec DAPO odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe wskutek bezpodstawnej rezygnacji z całości lub części zamówienia po zawarciu Umowy Sprzedaży. 2.19. W przypadku, jeśli Kupujący zamierza przystąpić do realizacji lub wziąć udział w przetargu na realizację kompletnego systemu klimatyzacyjnego lub chłodniczego dla danego obiektu („Projekt”), powinien niezwłocznie poinformować o tym DAPO. W takim przypadku DAPO może, według swego uznania, potraktować zgłoszony Projekt priorytetowo i zrealizować zamówienia Kupującego w ramach danego Projektu na odrębnie uzgodnionych warunkach. 3. TERMIN REALIZACJI DOSTAWY 3.1. Jeśli Urządzenia zamawiane przez Kupującego znajdują się w magazynach DAPO, termin dostawy wynosi 2 dni robocze od dnia otrzymania przez DAPO przedpłaty zgodnie z warunkami płatności określonymi w ofercie oraz punktem 5 Ogólnych Warunków. 3.2. W przypadku zamówień dotyczących Urządzeń wymagających indywidualnego przygotowania pod zamówienie Kupującego, termin dostawy będzie ustalony indywidualnie, a jego bieg liczony będzie od dnia otrzymania przez DAPO przedpłaty zgodnie z warunkami płatności określonymi w ofercie oraz punktem 5 Ogólnych Warunków 3.3. DAPO zobowiązuje się do terminowego wykonywania dostaw Urządzeń. W żadnym jednak wypadku DAPO nie będzie ponosić odpowiedzialności za opóźnienia w dostawach Urządzeń spowodowanych przyczynami niezależnymi od DAPO oraz, o ile inaczej wyraźnie nie uzgodniono w formie pisemnej pod rygorem nieważności, DAPO w żadnym wypadku nie odpowiada za kary umowne płatne przez Kupującego na rzecz jego kontrahentów lub za inne roszczenia podnoszone przez kontrahentów wobec Kupującego z tytułu opóźnienia w dostawie Urządzeń. 4. MIEJSCE DOSTAWY, KOSZT TRANSPORTU 4.1. DAPO zobowiązuje się dostarczyć Urządzenia na wskazane w zamówieniu miejsce, o ile miejsce to znajduje się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 4.2 .Jeśli w zamówieniu nie wskazano miejsca dostawy, miejscem tym jest siedziba 4.3. Koszt dostawy Urządzeń pokrywa DAPO, chyba, że Strony ustaliły inaczej. 4.4. O ile inaczej nie uzgodniono, koszt rozładunku Urządzeń w miejscu dostawy pokrywa Kupujący. 4.5. Korzyści i ciężary związane z Urządzeniami, w tym ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia, przechodzą na Kupującego z chwilą dostawy Urządzeń na wskazane miejsce, przed ich rozładunkiem. 4.6. Przed rozładunkiem Kupujący ma obowiązek zbadać dostarczone Urządzenia w sposób odpowiedni do wielkości i rodzaju Urządzeń oraz sposobu ich opakowania; w razie stwierdzenia jakichkolwiek braków lub uszkodzeń, które mogły powstać w czasie transportu, Kupujący ma obowiązek dokonać wszelkich czynności niezbędnych dla ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, w tym powiadomić niezwłocznie DAPO, nie później jednak niż następnego dnia po dniu dostawy pod rygorem utraty roszczeń odszkodowawczych wobec DAPO z tego tytułu. 5. CENNIK URZĄDZEŃ, WARUNKI PŁATNOŚCI 5.1. DAPO udostępni Kupującemu Cennik Urządzeń („Cennik”). DAPO zastrzega sobie prawo do zmiany Cennika, nowy Cennik wiąże Kupującego każdorazowo od momentu jego doręczenia Kupującemu lub z chwilą umożliwienia Kupującemu zapoznania się z treścią nowego Cennika dostępnego na portalu internetowym: my.daikin.eu lub w inny sposób. DAPO może także, według swojego uznania, udostępnić Kupującemu wykaz dostępnych dla Kupującego upustów i rabatów. 5.1.a. W przypadku zmian Cennika po otrzymaniu zamówienia, o którym mowa w punkcie 2.5 albo po przesłaniu Kupującemu przez DAPO potwierdzenia przyjęcia zamówienia złożonego przez Kupującego w trybie opisanym w punkcie 2.9, DAPO poinformuje Kupującego o zmianie Cennika wskazując, że: (a) Kupujący ma prawo odebrać zamówione Urządzenia przez 30 dni od zmiany Cennika po cenach odpowiednio wskazanych w: zamówieniu albo w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia (zależnie od trybu zawarcia Umowy Sprzedaży z DAPO). (b) W przypadku nieodebrania przez Kupującego zamówionych Urządzeń w terminie 30 dni od daty zmiany Cennika, Kupujący odbierze Urządzenia w oparciu o zaktualizowany obowiązujący Cennik albo ma prawo odstąpić od zawartej z DAPO Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni od otrzymania informacji od DAPO o zmianie Cennika. 5.2. Oferta zawiera ceny w zł wynikające z Cennika. 5.3. Cennik zawiera ceny Urządzeń netto, bez podatku VAT, który zostanie doliczony według aktualnie obowiązującej stawki. 5.4. O ile inaczej nie wskazano w ofercie, Kupujący zobowiązany jest do dokonania przedpłaty w wysokości 100% ceny zamawianych Urządzeń w terminie 7 dni od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia, nie później jednak niż przed datą dostawy Urządzeń. 5.5. W przypadku wskazania w ofercie możliwości dokonania częściowej przedpłaty, Kupujący zobowiązany jest do dokonania przedpłaty w wysokości określonej w ofercie w terminie 7 dni od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia, chyba, że w ofercie wskazano inny termin, w każdym jednak przypadku nie później niż przed datą dostawy Urządzeń. Pozostała część ceny za Urządzenia zostanie zapłacona przez Kupującego w terminie 45 dni od dnia wystawienia faktury, chyba, że na fakturze będzie wskazany inny termin. 5.6. Wszystkie płatności dokonywane będą przelewem na rachunek bankowy DAPO wskazany na dokumencie, z którego wynika obowiązek zapłaty. 5.7. Kupujący zobowiązany jest do terminowego regulowania wszelkich płatności na rzecz DAPO. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie DAPO ma prawo naliczyć odsetki ustawowe. 5.8. DAPO zastrzega sobie prawo do wstrzymania wykonania Umowy Sprzedaży i wydania Urządzeń w razie niedokonania wymaganej przedpłaty. 5.9. DAPO ma prawo wstrzymać wykonanie wszystkich lub niektórych Umów Sprzedaży zawartych z danym Kupującym, a także wstrzymać przyjęcie do realizacji nowych zamówień Kupującego, w razie powstania jakiejkolwiek zaległości w płatności wymagalnych faktur lub w razie przekroczenia ustalonego z danym Kupującym limitu kredytowego tj. limitu niewymagalnych wierzytelności DAPO wobec Kupującego powiększonego o wartość potwierdzonych zamówień. 5.10. Kupujący upoważnia DAPO do wystawiania faktur VAT bez podpisu osoby upoważnionej do ich odbierania w imieniu Kupującego i do przesyłania ich na wskazany do korespondencji adres Kupującego. 5.11. Za dzień otrzymania zapłaty uważa się dzień wpłynięcia środków pieniężnych na konto bankowe DAPO.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzY3NjM4