Katalog Pomp Ciepła Daikin Altherma 2023, Pompy ciepła Daikin 2023 - Went-Klima

21 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Daikin Airconditioning Poland Sp. z o.o. obowiązujące od 25.07.2022 r. Definicje: DAPO – Daikin Airconditioning Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowiaków 36, 02-255 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000015212, NIP 113-00-87-046, kapitał zakładowy 4 510 000 zł. Kupujący – Nabywca Urządzeń. Strony – DAPO i Kupujący. Umowa Sprzedaży – Umowa na sprzedaż Urządzeń zawarta pomiędzy DAPO a Kupującym. Urządzenia – Oferowane przez DAPO urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne oraz inne urządzenia marki DAIKIN dostępne w ofercie DAPO, w tym części zamienne i akcesoria do urządzeń. 1. PRZEDMIOT OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY („OGÓLNE WARUNKI”) 1.1. Ogólne Warunki określają zasady zawierania Umów Sprzedaży przez DAPO oraz stanowią integralną część wszystkich Umów Sprzedaży zawieranych przez DAPO i Kupującego (łącznie zwanymi„Stronami). 1.2. Ogólne Warunki wiążą Kupującego z chwilą ich doręczenia przy zawarciu Umowy lub z chwilą umożliwienia Kupującemu łatwego zapoznania się z ich treścią. Ogólne Warunki są umieszczone przez DAPO na stronie internetowej DAPO www.daikin.pl. 1.3. Umowa Sprzedaży może zawierać odmienne postanowienia niż te, które wynikają z Ogólnych Warunków. W takim wypadku Strony będą związane postanowieniami Umowy Sprzedaży. 1.4. W razie sprzeczności między Ogólnymi Warunkami a regulaminami lub wzorcami umów stosowanymi przez Kupującego, Umowa Sprzedaży nie obejmuje tych postanowień, które są ze sobą sprzeczne. 1.5. W wypadku wymienionym w pkt 1.4 Strony zobowiązane są niezwłocznie poinformować siebie nawzajem o zachodzącej sprzeczności. Strony mają prawo odmówić zawarcia Umowy, jeżeli w odpowiednim czasie nie dojdą do porozumienia co do zakresu zastosowania Ogólnych Warunków. 1.6. Jeśli Strony zawarły między sobą inną umowę związaną ze regulacją zasad sprzedaży lub dystrybucji Urządzeń, w razie sprzeczności postanowień umowy z Ogólnymi Warunkami, stosuje się postanowienia tej umowy. 2. ZAMÓWIENIA 2.1. W celu rozpoczęcia procedury zawarcia Umowy Sprzedaży Kupujący prześle DAPO: (a) zapytanie dotyczące możliwości i warunków nabycia wskazanych w zapytaniu Urządzeń (patrz punkt 2.2-2.8) albo (b) zamówienie na Urządzenia (patrz punkty 2.9 –2.13). 2.2. W przypadku otrzymania zapytania DAPO prześle Kupującemu ofertę, która zawierać będzie co najmniej: (a) specyfikację Urządzeń zweryfikowaną pod względem dostępności produktów w planach produkcyjnych, (b) cenę netto wyrażoną w zł (c) warunki płatności, w tym termin zapłaty ceny, (d) orientacyjny termin realizacji dostawy. 2.3. Z zastrzeżeniem punktu 2.4 poniżej, przedstawiona przez DAPO oferta będzie wiążąca dla DAPO przez okres 30 dni, chyba, że inaczej wskazano w treści oferty. 2.4. W okresie ważności oferty Kupujący może w każdym czasie ofertę przyjąć poprzez złożenie zamówienia na Urządzenia objęte ofertą. W przypadku, gdyby cena Urządzeń zmieniła się w trakcie ważności oferty, lecz przed jej przyjęciem przez Kupującego, DAPO niezwłocznie poinformuje Kupującego o zmianie ceny Urządzeń objętych ofertą, co będzie traktowane jako złożenie przez DAPO nowej oferty. 2.5. Zamówienie Kupującego poprzedzone ofertą DAPO powinno zawierać: – powołanie się na ofertę, – specyfikację zamawianych Urządzeń, zgodnie z oznaczeniami zawartymi w ofercie, – wymagany termin dostawy nie krótszy niż termin wskazany w ofercie, – miejsce dostawy Urządzeń, – imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru Urządzeń. 2.6. Zamówienia zawierające zmiany w stosunku do oferty lub uzupełniające jej treść nie będą traktowane jako przyjęcie oferty, lecz jako nowe zapytanie o możliwość nabycia Urządzeń, które wymaga sporządzenia nowej oferty. W takim przypadku dotychczasowa oferta traci ważność. 2.7. Po otrzymaniu zamówienia, o którym mowa w punkcie 2.5, DAPO niezwłocznie prześle Kupującemu potwierdzenie przyjęcia zamówienia wskazując w nim wartość urządzeń, termin płatności ceny oraz termin dostawy. 2.8. Z chwilą przyjęcia oferty przez Kupującego (tj. otrzymania przez DAPO zamówienia), zostaje zawarta Umowa Sprzedaży, na którą składają się: oferta DAPO, zamówienie Kupującego i Ogólne Warunki. 2.9. Kupujący może zrezygnować z etapu składania zapytania o warunki nabycia Urządzeń i złożyć DAPO od razu zamówienie na Urządzenia, które w takim przypadku stanowić będzie ofertę Kupującego nabycia Urządzeń na warunkach określonych w zamówieniu. 2.10. Zamówienie Kupującego, które nie było poprzedzone ofertą DAPO, musi zawierać następujące elementy:(a) specyfikacja zamawianych Urządzeń, (b) wymagany termin dostawy nie krótszy niż wskazany w punkcie 3.1 lub 3.2 Ogólnych Warunków, (c) ewentualne inne warunki uzgodnione uprzednio z DAPO. 2.11. O ile inaczej nie uzgodniono z DAPO, w przypadku zamówienia składanego w trybie opisanym w punkcie 2.9, cena Urządzeń będzie ustalana na podstawie aktualnego Cennika, o którym mowa w punkcie 5.1. Ogólnych Warunków oraz ewentualnych rabatów przyznanych danemu Kupującemu, zaś warunki zapłaty ceny będą ustalane na podstawie punktu 5.4 Ogólnych Warunków. 2.12. DAPO akceptuje zamówienie Kupującego składane w trybie opisanym w punkcie 2.9 poprzez przesłanie Kupującemu potwierdzenia przyjęcia zamówienia zgodnie z aktualnym na datę przyjęcie zamówienia Cennikiem. Z chwilą otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży, na którą składają się: zamówienie Kupującego, potwierdzenie przyjęcia zamówienie przez DAPO i Ogólne Warunki. 2.13. Orientacyjne terminy dostawy wskazane w automatycznie generowanych przez system DAPO potwierdzeniach przyjęcia zamówienia mogą ulec zmianie, w zależności od dostępności Urządzeń. 2.14. DAPO może odmówić przyjęcia zamówienia Kupującego bez podania przyczyn, zawiadamiając go o tym w terminie 5 dni roboczych od otrzymania zamówienia.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzY3NjM4