Cennik Samsung 2022, Cena klimatyzatorów Samsung 2022 - Went-Klima

Cennik produktów Klimatyzatory RAC / FJM / CAC Rekuperatory ERV 2022

Ǯ ϩlsʀ˵͝ͱ̷ͱ˝̈̈ ʀ˵͐ͱʒіls̈͝ɇ Ǯ̈͝ʒ˜θlslsআ іɇϑϩͱϑͱиɇ͝ͱ ϩцϑ̈ɦʀls ̧͔̈θͱͱϩиͱθͷиࡡ ̧ϩͷθls θͱіΧθɇϑіɇ̟ɦ ϒӥlsќls Χͱӥlsϩθіls θͷи͝ͱ͔̈lsθ̈͝ls ɵlsі ̈͝lsΧθіц̟ls͔͝цʀ˵ ʀ˵͐ͱʒ͝цʀ˵ Χͱʒ͔Їʀ˵ͷиࢋ Ǯ ϩθцɵ̈ls Ǯ̈͝ʒ˜θlslsআ Χͱӥlsϩθіls ̟lsϑϩ θͱіΧθɇϑіɇ͝ls ʒlş̷̈ɇϩ̈͝ls ̈ ʀ̈ʀ˵ͱࡡ ʒї˄̧̈ ʀіls͔Ї ϩиͱθіц ࣧΧͱӥlsϩθіls ̈͝lsθЇʀ˵ͱ͔lsࣩ1ࡡ ̧ϩͷθls іɇΧlsӥ͝ɇ ͔̈lsϑі̧ɇ͞ʀͱ͔ Χls͐ls͝ ̧ͱ͔˙ͱθϩ и ʒїls͞ ̈ и ͝ͱʀцࢋ à Їϩͱ Aͱ͔˙ͱθϩ2 иΧθͱиɇʒіɇ ͔̈lsϑі̧ɇ͞ʀͷи иई̈͝ϩls̷̈˝ls͝ϩ͝ц ϑΧͱϑͷɵ ќцʀ̈ɇࢋ ͝ɇ̷̈іЇ̟ls иɇθЇ̧̈͝ Χɇ͝Ї̟ɦʀls и Χͱ͔̈lsϑіʀіls̈͝Ї ̈ ϑʀ˵ls͔ɇϩц Їќцϩ̧ͱиɇ̈͝ɇ3ࡡ ɇ ͝ɇϑϩ˄Χ̈͝ls ɇЇϩͱ͔ɇϩцʀї͝ls ʒͱϑϩͱϑͱиЇ̟ls ϩls͔ΧlsθɇϩЇθ˄ࢋ Ɵls͔ΧlsθɇϩЇθ˄ ͔ͱќ͝ɇ θͷӥ͝lsќ Їϑϩɇӥɇʂ іʒɇ̷̈͝ls іɇईΧͱ͔ͱʀɦ ɇΧ̷̧̈ɇʀ̟̈ Ɗ͔ɇθϩƟ˵̈͝˝ϑ4ࢋ Ǯцϑϩɇθʀіц ̟lsʒ͝ͱ ʒͱϩ̧̈͝˄ʀ̈lsࡡ ɇɵц и͐ɦʀіцʂ ̷Їɵ иц͐ɦʀіцʂ Їθіɦʒіls̈͝lsࡡ ицɵθɇʂ ϩθцɵ ʀ˵͐ͱʒіls̈͝ɇ ̷Їɵ іɇΧ̷ɇ͝ͱиɇʂ ̟ls˝ͱ ʒїɇ͐ɇ̈͝lsࢋ ,QWHOLJHQWQD REVăXJD &KăRG]HQLH :LQG)UHHƞ (IHNW\ZQRěÈ HQHUJHW\F]QD ƊΧθ˄ќɇθ̧ɇ Ɗɇ͔ϑЇ͝˝ і ϩlsʀ˵͝ͱ̷ͱ˝̈ɦ Ü˝̈ϩɇ̷ Ã͝Эlsθϩlsθ 9ͱͱϑϩ Χͱ͔ɇ˝ɇ ͱ˝θɇ̈͝ʀіцʂ іЇќцʀ̈ls ls͝lsθ˝̈̈ ʒї˄̧̈ ϑіцɵ̧̈ls͔Ї ʀ˵͐ͱʒіls̈͝Ї ɵlsі ͔ɇθ͝ͱиɇ̈͝ɇ ls͝lsθ˝̈̈ࡡ Χθіц ̟lsʒ͝ͱʀіlsϑ͝ц͔ Їϩθіц͔ɇ̈͝Ї ӥɵθɇʀ̟̈ ̈ Χͱїͱ͔Ї ˵ɇ͐ɇϑЇ ͝ɇ ͔͔̈̈͝ɇ̷͝ц͔ Χͱїͱ͔̈lsࢋ AіЇ̧̟̈͝ θЇʀ˵Ї ࣍đUƊ࣎ ls˙lşϩцӥ͝ls ʀ˵͐ͱʒї Ɵиͷ̟ ʒͱ͔ࡡ ϑɇ͔ͱʒїls̷̈͝ls θls˝Ї̷Ї̟ɦʀ Χθɇʀ˄ ̷̧͔̈ɇϩціɇϩͱθɇࡡ ˝ʒц Χͱ͔̈lsϑіʀіls̈͝ɇ ϑɦ ΧЇϑϩlsࢋ 1 Ɗ²ŵ k ࣍ ͔lsθ̈ʀɇ͝ Ɗͱʀ̈lsϩц ͱ˙ ²lsɇϩ̈͝˝ࡡ ŵls˙θ̈˝lsθɇϩ̈͝͝˝ ɇ͝ʒ ̈θࣗAͱ͝ʒ̈ϩ̈ͱ̈͝͝˝ k͝˝̈͝lslsθϑ࣎ ʒlsѣ̈͝Ї̟ls ࣧΧͱӥlsϩθіls ̈͝lsθЇʀ˵ͱ͔lsࣩ ̟ɇ̧ͱ Χθɦʒц Χͱӥlsϩθі͝ls ͱ Χθ˄ʒ̧ͱϒʀ̈ɇʀ˵ Χͱ̈͝ќls̟ ߡ ࡡ ߦߢ ͔ࢥϑࡡ и ̧ϩͷθцʀ˵ ̈͝ls ицϑϩ˄ΧЇ̟ɦ ʀ˵͐ͱʒ͝ls Χθіlsʀ̈ɦ˝̈ࢋ 2 Ǯц͔ɇ˝ɇ͝ls ̟lsϑϩ Χͱ͐ɦʀіls̈͝ls Ǯ̈ࣗ˜̈ ̈ ̧ͱ͝ϩͱ ɇΧ̷̧̈ɇʀ̟̈ Ɗɇ͔ϑЇ͝˝ Ɗ͔ɇθϩƟ˵̈͝˝ϑࢋ 3 ťθіlsʀ˵ͱиЇ̟ls ʒɇ͝ls ̈ Χθls˙lsθls͝ʀ̟ls Їќцϩ̧ͱӥ̧͝ɇ ͱθɇі ϑʀ˵ls͔ɇϩц Їќцϩ̧ͱиɇ̈͝ɇ ɇɵц іɇΧθͱΧͱ͝ͱиɇʂ ͝ɇ̟ɵɇθʒїls̟ Їќцϩlsʀі͝ls ͱΧʀ̟lsࢋ 4 Uͱϑϩ˄Χ͝ц ͝ɇ ̈ť˵ͱ͝ls࣭ɇʀ˵ ̈ Їθіɦʒіls̈͝ɇʀ˵ і ϑцϑϩls͔ls͔ ͝ʒθͱ̈ʒࢋ Ǯц͔ɇ˝ɇ͝ls ̟lsϑϩ Χͱ͐ɦʀіls̈͝ls Ǯ̈ࣗ˜̈ ̈ ̧ͱ͝ϩͱ ɇΧ̷̧̈ɇʀ̟̈ Ɗɇ͔ϑЇ͝˝ Ɗ͔ɇθϩƟ˵̈͝˝ϑࢋ Krok 1 Krok 2 Krok 3 ťɇ͝ls̷ Χθіlsʒ̈͝ ͱϩӥlsθɇ ϑ̈˄ ̈ ϩθцɵ ϑіцɵ̧̈ls˝ͱ ʀ˵͐ͱʒіls̈͝ɇ ͝ɇϩцʀ˵͔̈ɇϑϩ ϑʀ˵͐ɇʒіɇ ʀɇ͐ls Χͱ͔̈lsϑіʀіls̈͝lsࢋ Ɵls͔ΧlsθɇϩЇθɇ іɇʒɇ͝ɇ іͱϑϩɇ̟ls ͱϑ̈ɦ˝̈͝˄ϩɇ и ϩθцɵ̈ls ϑіцɵ̧̈ls˝ͱ ʀ˵͐ͱʒіls̈͝ɇ ̈ Χɇ͝ls̷ Χθіlsʒ̈͝ іɇ͔ц̧ɇ ϑ̈˄ࢋ Ɵθцɵ Ǯ̈͝ʒ˜θlslsআ θͷи͝ͱ͔̈lsθ̈͝ls θͱіΧθͱиɇʒіɇ ϒӥlsќls Χͱӥlsϩθіls Χθіlsі ϩцϑ̈ɦʀls ̧͔̈θͱͱϩиͱθͷиࢋ ,QWHOLJHQWQH FKăRG]HQLH %H] ]LPQ\FK SU]HFLÆJ´Z samsung.com/wind-free-elite ɇ͔ɇ ΧθͱʒЇ̧ϩͷи Ɗɇ͔ϑЇ͝˝ Ǯ̈͝ʒ˜θlslsআ іɇΧlsӥ͝ɇ ̧ͱ͔˙ͱθϩͱиls ʀ˵͐ͱʒіls̈͝ls ɵlsі ї͔͝цʀ˵ Χθіlsʀ̈ɦ˝ͷиࢋ иɇθɇ͝ϩЇ̟ls ̈͝ϩls̷̈˝ls͝ϩ͝ц ̧ͱ͔˙ͱθϩ ϩlsθ͔̈ʀі͝ц и ʒͱ͔Ї ʒї˄̧̈ ̈͝ϩls̷̈˝ls͝ϩ͝ц͔ ls̷ls͔ls͝ϩͱ͔ ϑϩlsθЇ̟ɦʀц͔ࡡ ̧ϩͷθls ʒͱϑϩͱϑͱиЇ̟ɦ ϑ̈˄ ʒͱ Ɵиͱ̈ʀ˵ ͱϑͱɵ̈ϑϩцʀ˵ Χθls˙lsθls͝ʀ̟̈ࡡ ɇЇϩͱ͔ɇϩцʀї͝ls Їϩθіц͔Ї̟ɦʀ ͱΧϩц͔ɇ̷͝ls иɇθЇ̧̈͝ࢋ

RAC 2022 Obowiązuje od 01.04.2022 do odwołania Model SEER / SCOP Cena netto Chłodzenie Grzanie jednostka wewnętrzna jednostka zewnętrzna klasa efektywności energetycznej PLN AR09TXCAAWKNEU AR09TXCAAWKXEU AR12TXCAAWKNEU AR12TXCAAWKXEU AR09TXEAAWKNEU AR09TXEAAWKXEU AR12TXEAAWKNEU AR12TXEAAWKXEU AR18TXEAAWKNEU AR18TXEAAWKXEU AR24TXEAAWKNEU AR24TXEAAWKXEU AR09TXFCAWKNEU AR09TXFCAWKXEU AR12TXFCAWKNEU AR12TXFCAWKXEU AR18TXFCAWKNEU AR18TXFCAWKXEU AR24TXFCAWKNEU AR24TXFCAWKXEU AR09TXFYAWKNEU AR09TXFYAWKXEU AR12TXFYAWKNEU AR12TXFYAWKXEU AR18TXFYAWKNEU AR18TXFYAWKXEU AR24TXFYAWKNEU AR24TXFYAWKXEU AR09TXHQASINEU AR09TXHQASIXEU AR12TXHQASINEU AR12TXHQASIXEU AR18TXHQASINEU AR18TXHQASIXEU AR24TXHQASINEU AR24TXHQASIXEU Uwagi: Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT. Standardowy okres gwarancji liczony od daty zakupu: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki, 3 lata na akcesoria. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie instalatora. Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat. Szczegóły u Autoryzowanych Dystrybutorów. Część produktów jest dostępna na zamówienie. Komplet stanowi jednostka wewnętrzna, zewnętrzna oraz sterownik bezprzewodowy Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych. Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy 7,0 7,3 5,3 3,5 4,0 5,0 6,0 6,5 7,4 (19-37) / 46 ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V 4749 5279 8659 (26-45) / 54 ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V 10709 (19-37) / 46 Informacje techniczne dostępne są w portalu Partners Hub: https://partnerhub.samsung.com/s/content/aBN0K000000XnP8WAK?vType=Product&Source=Climate%20Solutions&isTechnical=true WindFree™ COMFORT 2,5 3,2 3,5 3,5 5,0 6,0 (25-41) / 51 ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V 8109 ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V 3829 CEBU 2,5 3,2 3,5 3,5 7.1 / 4.0 A++ / A+ 6.1 / 3.9 A++ / A 6.1 / 3.9 A++ / A 5,3 (30-42) / 51 ster. bezprzewodowy, 230V 6279 6959 6.7 / 4.0 A++ / A+ 6.5 / 4.0 A++ / A+ 6.8 / 3.8 A++ / A 6.4 / 3.8 A++ / A 6.5 / 4.0 A++ / A+ 6.8 / 3.8 A++ / A 6.4 / 4.0 A++ / A 6.7 / 4.0 A++ / A+ 5,0 ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, MDS, 230V 8.5 / 5.1 A+++ / A+++ (16-40) / 46 ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, MDS, 230V 2,6 2,9 3,5 3,8 6,0 7.9 / 4.6 A++ / A++ 7.3 / 4.6 A++ / A++ 6.8 / 4.1 A++ / A+ 6.4 / 4.0 A++ / A+ 9779 (26-45) / 54 ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V 12899 Klimatyzatory SAMSUNG - RAC 2,5 3,2 3,5 4,0 WindFree™ AVANT 2,5 3,2 Typ Wydajność nominalna [kW] Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) wew (min-max)/zew Uwagi, akcesoria, zasilanie WindFree™ ELITE 8.8 / 5.1 A+++ / A+++ (16-39) / 45 (16-38) / 45 ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V 5719 (16-40) / 46 ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V 6339 (25-41) / 51 ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V 6.3 / 4.0 A++ / A+ (19-38) / 47 ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V 4269 (25-41) / 51 ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V 6569 (26-45) / 54 ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V AR35 6,5 7,4 6,5 7,4 (19-38) / 47 ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V 5449 (37-43) / 56 ster. bezprzewodowy, 230V 6549 (28-36) / 49 ster. bezprzewodowy, 230V 2819 (28-37) / 50 ster. bezprzewodowy, 230V 3129

FJM 2022 Obowiązuje od 01.04.2022 do odwołania Cena netto Chłodzenie Grzanie PLN 2,0 2,2 AR07TXCAAWKNEU 19-37 2569 2,5 3,2 AR09TXCAAWKNEU 16-39 2829 3,5 4,0 AR12TXCAAWKNEU 16-40 3129 2,0 2,2 AR07TXEAAWKNEU 19-37 2339 2,5 3,2 AR09TXEAAWKNEU 16-38 2569 3,5 4,0 AR12TXEAAWKNEU 16-40 2849 5,0 6,0 AR18TXEAAWKNEU 25-41 4399 6,5 7,4 AR24TXEAAWKNEU 26-45 5809 2,0 2,2 AR07TXFCAWKNEU 19-36 1739 2,5 3,2 AR09TXFCAWKNEU 19-37 1899 3,5 3,5 AR12TXFCAWKNEU 19-38 2109 5,0 6,0 AR18TXFCAWKNEU 25-41 3249 6,5 7,4 AR24TXFCAWKNEU 26-45 4279 2,0 2,2 AR07TXFYAWKNEU 19-36 1399 2,5 3,2 AR09TXFYAWKNEU 19-37 1529 3,5 3,5 AR12TXFYAWKNEU 19-38 1709 5,0 6,0 AR18TXFYAWKNEU 25-41 2629 6,5 7,4 AR24TXFYAWKNEU 26-45 3459 1,6 2,0 AJ016TNNDKG/EU 24-33 4269 2,0 2,2 AJ020TNNDKG/EU 24-33 4419 2,6 2,9 AJ026TNNDKG/EU 24-33 4569 3,5 3,8 AJ035TNNDKG/EU 27-35 4809 5,2 5,6 AJ052TNNDKG/EU 32-39 5159 2,6 2,9 AJ026TNLDEG/EU 25-30 3619 3,5 3,8 AJ035TNLDEG/EU 27-32 3899 2,6 2,9 AJ026TNLPEG/EU 23-33 3769 3,5 3,8 AJ035TNLPEG/EU 25-34 4049 5,2 5,6 AJ052TNMDEG/EU 39-42 4189 2,6 2,9 AJ026TNJDKG/EU 23-36 3459 3,5 3,8 AJ035TNJDKG/EU 24-38 4079 5,2 5,6 AJ052TNJDKG/EU 32-43 4409 4,0 4,2 AJ040TXJ2KG/EU 45 6679 5,0 5,6 AJ050TXJ2KG/EU 46 7779 5,2 6,3 AJ052TXJ3KG/EU 46 8269 6,8 8,0 AJ068TXJ3KG/EU 48 9649 8,0 9,3 AJ080TXJ4KG/EU 48 12769 10,0 12,0 AJ100TXJ5KG/EU 54 15879 Uwagi: Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT. Standardowy okres gwarancji liczony od daty zakupu: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki, 3 lata na akcesoria. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie instalatora. Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat. Część produktów jest dostępna na zamówienie. Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego. Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych. Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy Informacje techniczne dostępne są w portalu Partners Hub: https://partnerhub.samsung.com/s/content/aBN0K000000Xo0nWAC?vType=Product&Source=Climate%20Solutions&isTechnical=true Klimatyzatory SAMSUNG - FJM Typ Wydajność nominalna [kW] Kasetonowe 4-kierunkowe WindFree™ ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V Model Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (min-max) Uwagi, akcesoria, zasilanie ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, MDS, 230V ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, MDS, 230V ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, MDS, 230V WindFree™ COMFORT ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V CEBU ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V WindFree™ AVANT WindFree™ ELITE ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V Kasetonowe 1-kierunkowe WindFree™ panel PC4SUFMAN, pompka skroplin, 230V panel PC4SUFMAN, pompka skroplin, 230V panel PC4SUFMAN, pompka skroplin, 230V panel PC4SUFMAN, pompka skroplin, 230V panel PC4SUFMAN, pompka skroplin, 230V 3,8 AJ035TN1DKG/EU 30-37 26-32 4369 2,6 3,5 2,9 AJ026TN1DKG/EU Konsole Kanałowe Slim Jednostki zewnętrzne FJM 2 jednostki wewnętrzne, 230V 2 jednostki wewnętrzne, 230V 3 jednostki wewnętrzne, 230V 3 jednostki wewnętrzne, 230V 4 jednostki wewnętrzne, 230V MSP, pompka skroplin, 230V ster. bezprzewodowy, jonizator, 230V 5 jednostek wewnętrznych, 230V ster. bezprzewodowy, jonizator, 230V ster. bezprzewodowy, jonizator, 230V LSP, pompka skroplin, 230V LSP, pompka skroplin, 230V 4769 panel PC1NWFMAN, pompka skroplin, 230V panel PC1NWFMAN, pompka skroplin, 230V LSP, 230V LSP, 230V

CAC 2022 Obowiązuje od 01.04.2022 do odwołania Model SEER / SCOP Cena netto Chłodzenie Grzanie jednostka wewnętrzna jednostka zewnętrzna klasa efektywności energetycznej ≤ 12 kW PLN AC052RN4DKG/EU AC052RXADKG/EU AC071RN4DKG/EU AC071RXADKG/EU AC100RN4DKG/EU AC100RXADKG/EU AC100RN4DKG/EU AC100RXADNG/EU AC120RN4DKG/EU AC120RXADKG/EU AC120RN4DKG/EU AC120RXADNG/EU AC140RN4DKG/EU AC140RXADKG/EU AC140RN4DKG/EU AC140RXADNG/EU AC026RNNDKG/EU AC026RXADKG/EU AC035RNNDKG/EU AC035RXADKG/EU AC052RNNDKG/EU AC052RXADKG/EU AC071RNNDKG/EU AC071RXADKG/EU AC026RN1DKG/EU AC026RXADKG/EU AC035RN1DKG/EU AC035RXADKG/EU AC071RN4PKG/EU AC071RXADKG/EU AC100RN4PKG/EU AC100RXADKG/EU AC100RN4PKG/EU AC100RXADNG/EU AC120RN4PKG/EU AC120RXADKG/EU AC120RN4PKG/EU AC120RXADNG/EU AC140RN4PKG/EU AC140RXADKG/EU AC140RN4PKG/EU AC140RXADNG/EU * do wyboru jeden PC4NUNMAN/ PC4NUDMAN/ PC4NBNMAN/ PC4NBDMAN Uwagi: Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT. Standardowy okres gwarancji liczony od daty zakupu: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki, 3 lata na akcesoria. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie instalatora. Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat. Część produktów jest dostępna na zamówienie. Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego. Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych. Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy Informacje techniczne dostępne są w portalu Partners Hub: https://partnerhub.samsung.com/s/content/aBN0K0000009Yp6WAE?vType=Product&Source=Climate%20Solutions&isTechnical=true (35-45) / 54 panel PC4NUFMAN, pompka skroplin, 380V 20309 (29-39) / 48 panel PC4SUFMAN, pompka skroplin, 230V 11829 Kasetonowe 4-kierunkowe STD WindFree™ Klimatyzatory SAMSUNG - CAC Typ Wydajność nominalna [kW] Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) wew (min-max)/zew Uwagi, akcesoria, zasilanie panel PC4SUFMAN, pompka skroplin, 230V 9109 13,2 12,0 13,2 5,0 6,0 7,1 8,0 10,0 panel PC4NUFMAN, pompka skroplin, 230V 19719 6.0 / 4.0 A+ / A+ 13,4 15,5 6.4 / 4.1 - / - (28-35) / 48 panel PC1NWFMAN, pompka skroplin, 230V 10359 Kasetonowe 1-kierunkowe WindFree™ 2,6 3,3 6.4 / 4.0 A++ / A+ (25-32) / 46 panel PC1NWFMAN, pompka skroplin, 230V 9599 3,5 4,0 (37-45) / 53 panel*, pompka skroplin, 380V 24669 11,2 7.0 / 4.3 A++ / A+ 6.0 / 4.0 A+ / A+ 6.6 / 4.3 - / - 10,0 11,2 12,0 10,0 11,2 6.8 / 4.3 A++ / A+ 6.2 / 4.0 A++ / A+ 3,5 4,0 7.0 / 4.3 A++ / A+ 13,4 15,5 Kasetonowe 360 7,1 8,0 6.7 / 4.2 A++ / A+ (29-36) / 49 panel*, pompka skroplin, 230V 15439 10,0 (35-45) / 54 panel PC4NUFMAN, pompka skroplin, 230V 21969 6.6 / 4.3 - / - (37-45) / 53 panel PC4NUFMAN, pompka skroplin, 380V 22629 (33-44) / 52 panel*, pompka skroplin, 380V 20419 (37-45) / 53 6.0 / 4.0 A+ / A+ (35-45) / 54 panel*, pompka skroplin, 380V 22479 6.8 / 4.3 A++ / A+ (33-44) / 52 panel*, pompka skroplin, 230V 19819 (25-34) / 48 panel PC4SUFMAN, pompka skroplin, 230V 10139 13,4 15,5 12,0 13,2 6.0 / 4.0 A+ / A+ (35-45) / 54 panel*, pompka skroplin, 230V 21889 13,4 Kasetonowe 4-kierunkowe 600x600 WindFree™ 2,6 3,4 7.1 / 4.3 A++ / A+ (25-31) / 46 6,8 7,5 6.1 / 3.8 A++ / A (36-42) / 49 panel PC4SUFMAN, pompka skroplin, 230V 13639 5,0 5,5 6.7 / 4.2 A++ / A+ 11,2 6.4 / 4.1 - / - (37-45) / 53 panel*, pompka skroplin, 230V 24009 12,0 13,2 (33-44) / 52 panel PC4NUFMAN, pompka skroplin, 230V 17899 7.0 / 4.3 A++ / A+ (33-44) / 52 panel PC4NUFMAN, pompka skroplin, 380V 18499 (29-33) / 48 panel PC4NUFMAN, pompka skroplin, 230V 11849 6.7 / 4.2 A++ / A+ (29-36) / 49 panel PC4NUFMAN, pompka skroplin, 230V 13819 15,5 7.6 / 4.3 A++ / A+

CAC 2022 Obowiązuje od 01.04.2022 do odwołania Model SEER / SCOP Cena netto Chłodzenie Grzanie jednostka wewnętrzna jednostka zewnętrzna klasa efektywności energetycznej ≤ 12 kW PLN AC035RNMDKG/EU AC035RXADKG/EU AC052RNMDKG/EU AC052RXADKG/EU AC071RNMDKG/EU AC071RXADKG/EU AC100RNMDKG/EU AC100RXADKG/EU AC100RNMDKG/EU AC100RXADNG/EU AC120RNMDKG/EU AC120RXADKG/EU AC120RNMDKG/EU AC120RXADNG/EU AC140RNMDKG/EU AC140RXADKG/EU AC140RNMDKG/EU AC140RXADNG/EU AC026RNLDKG/EU AC026RXADKG/EU AC035RNLDKG/EU AC035RXADKG/EU AC052RNLDKG/EU AC052RXADKG/EU AC071RNLDKG/EU AC071RXADKG/EU Uwagi: Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT. Standardowy okres gwarancji liczony od daty zakupu: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki, 3 lata na akcesoria. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie instalatora. Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat. Część produktów jest dostępna na zamówienie. Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego. Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych. Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy Informacje techniczne dostępne są w portalu Partners Hub: https://partnerhub.samsung.com/s/content/aBN0K0000009Yp6WAE?vType=Product&Source=Climate%20Solutions&isTechnical=true Klimatyzatory SAMSUNG - CAC Typ Wydajność nominalna [kW] Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) wew (min-max)/zew Uwagi, akcesoria, zasilanie Kanałowe MSP 3,5 4,0 6.2 / 4.0 A++ / A+ (22-28) / 48 230V 9459 5,0 6,0 6,8 8,0 6.1 / 4.0 A++ / A+ (24-30) / 49 230V 16969 6.3 / 4.1 A++ / A+ (23-29) / 48 230V 10519 12399 10,0 11,2 5.9 / 4.0 A+ / A+ (30-34) / 52 230V (30-37) / 53 18939 10,0 11,2 5.9 / 4.0 A+ / A+ (30-34) / 52 380V 17569 12,0 13,2 5.8 / 4.0 A+ / A+ (30-37) / 54 230V 230V 20509 12269 21169 12,0 13,2 5.8 / 4.0 A+ / A+ (30-37) / 54 13,4 15,5 6.0 / 4.0 - / - (30-37) / 53 380V 380V 19529 13,4 15,5 6.0 / 4.0 - / - (27-33) / 48 230V 9229 5,0 6,0 6.1 / 3.9 A++ / A (27-33) / 48 230V 10299 Kanałowe LSP Slim 2,6 3,3 7,1 8,0 6.0 / 3.9 A+ / A (27-37) / 49 230V 6.2 / 4.0 A++ / A+ (26-32) / 46 230V 8529 3,5 4,0 6.1 / 4.0 A++ / A+

CAC 2022 Obowiązuje od 01.04.2022 do odwołania Model SEER / SCOP Cena netto Chłodzenie Grzanie jednostka wewnętrzna jednostka zewnętrzna klasa efektywności energetycznej ≤ 12 kW PLN AC026TNXDKG/EU AC026RXADKG/EU AC035TNXDKG/EU AC035RXADKG/EU AC052TNXDKG/EU AC052RXADKG/EU AC071TNXDKG/EU AC071RXADKG/EU AC100RNTDKG/EU AC100RXADKG/EU AC100RNTDKG/EU AC100RXADNG/EU AC100RNCDKG/EU AC100RXADKG/EU AC100RNCDKG/EU AC100RXADNG/EU AC120RNCDKG/EU AC120RXADKG/EU AC120RNCDKG/EU AC120RXADNG/EU AC140RNCDKG/EU AC140RXADKG/EU AC140RNCDKG/EU AC140RXADNG/EU AC052RNCDKG/EU AC052RXADKG/EU AC071RNCDKG/EU AC071RXADKG/EU AC026RNJDKG/EU AC026RXADKG/EU AC035RNJDKG/EU AC035RXADKG/EU AC052RNJDKG/EU AC052RXADKG/EU Uwagi: Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT. Standardowy okres gwarancji liczony od daty zakupu: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki, 3 lata na akcesoria. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie instalatora. Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat. Część produktów jest dostępna na zamówienie. Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego. Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych. Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy Informacje techniczne dostępne są w portalu Partners Hub: https://partnerhub.samsung.com/s/content/aBN0K0000009Yp6WAE?vType=Product&Source=Climate%20Solutions&isTechnical=true Klimatyzatory SAMSUNG - CAC Typ Wydajność nominalna [kW] Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) wew (min-max)/zew Uwagi, akcesoria, zasilanie 9,5 10,8 5.9 / 4.0 A+ / A+ (37-49) / 52 ster. bezprzewodowy, 380V 17459 Ścienne MAX 9,5 10,8 5.9 / 4.0 A+ / A+ (37-49) / 52 ster. bezprzewodowy, 230V 16859 230V 18559 10,0 11,2 6.1 / 4.0 A++ / A+ (34-42) / 52 380V 19159 Podsufitowe Big Ceiling 10,0 11,2 6.1 / 4.0 A++ / A+ (34-42) / 52 12,0 13,2 5.9 / 4.0 A+ / A+ (37-44) / 54 380V 21679 12,0 13,2 5.9 / 4.0 A+ / A+ (37-44) / 54 230V 21089 13,4 15,5 6.1 / 4.0 - / - (38-46) / 53 380V 23009 13,4 15,5 6.1 / 4.0 - / - (38-46) / 53 230V 22349 5.6 / 3.9 A+ / A (42-46) / 49 ster. bezprzewodowy, 230V 11629 Podsufitowe 5,0 6,0 6.4 / 3.9 A++ / A (36-41) / 48 ster. bezprzewodowy, 230V 9779 6.8 / 4.0 A++ / A+ (30-44) / 49 Konsole 2,6 3,5 6.4 / 4.2 A++ / A+ (23-36) / 46 ster. bezprzewodowy, jonizator, 230V 8369 3,5 4,0 6.1 / 4.1 A++ / A+ (24-38) / 48 ster. bezprzewodowy, jonizator, 230V 9469 5,0 5,6 5.9 / 4.0 A+ / A+ (32-43) / 48 ster. bezprzewodowy, jonizator, 230V 10989 7,1 8,0 ster. bezprzewodowy, 230V 11719 Ścienne WindFree™ DELUXE 2,6 3,3 7.0 / 4.1 A++ / A+ (21-36) / 46 ster. bezprzewodowy, 230V 6989 3,5 4,0 6.9 / 4.1 A++ / A+ (23-40) / 48 ster. bezprzewodowy, 230V 7819 5,0 6,0 6.9 / 3.9 A++ / A (25-42) / 48 ster. bezprzewodowy, 230V 9359 7,1 8,0

CAC 2022 Obowiązuje od 01.04.2022 do odwołania Cena netto Chłodzenie Grzanie PLN 3,5 4,0 AC035RNNDKG/EU 25-34 4589 5,0 5,5 AC052RNNDKG/EU 29-39 5319 6,8 7,5 AC071RNNDKG/EU 36-42 5189 3,5 4,0 AC035RNMDKG/EU 22-28 3909 5,0 6,0 AC052RNMDKG/EU 23-29 4009 7,1 8,0 AC071RNMDKG/EU 24-30 3949 3,5 4,0 AC035RNLDKG/EU 27-33 3679 5,0 6,0 AC052RNLDKG/EU 27-33 3789 7,1 8,0 AC071RNLDKG/EU 27-37 3819 7,1 8,0 AC071RXADKG/EU 49 8450 10,0 11,2 AC100RXADKG/EU 52 11400 10,0 11,2 AC100RXADNG/EU 52 12000 12,0 13,0 AC120RXADKG/EU 54 12590 12,0 13,0 AC120RXADNG/EU 54 13180 13,4 15,5 AC140RXADKG/EU 53 12890 13,4 15,5 AC140RXADNG/EU 53 13550 MXJ-2D2509K 719 MXJ-3D2509K 869 MXJ-4D2509K 1269 Uwagi: Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT. Standardowy okres gwarancji liczony od daty zakupu: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki, 3 lata na akcesoria. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie instalatora. Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat. Część produktów jest dostępna na zamówienie. Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego. Dostępne konfiguracje jednostek wewnętrznych i zewnętrznych DPM ora wymogi instalacyjne zawiera dokumentacja techniczna oraz katalog SAC 2017. Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych. Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy *Funkcja WindFree jest niedostępna w konfiguracji DPM. Klimatyzatory SAMSUNG - CAC DPM Typ Wydajność nominalna [kW] Model Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (min-max) Uwagi, akcesoria, zasilanie 7,1 5,0 AC071RNCDKG/EU Informacje techniczne dostępne są w portalu Partners Hub: https://partnerhub.samsung.com/s/content/aBN0K0000009Yp6WAE?vType=Product&Source=Climate%20Solutions&isTechnical=true Podsufitowe AC071RN4PKG/EU 29-36 panel PC4NUNMAN/ PC4NUDMAN/ PC4NBNMAN/ PC4NBDMAN*, pompka skroplin, 230V 6989 230V 3269 42-46 230V Kasetonowe 1-kierunkowe WindFree™* Kasetonowe 4-kierunkowe 600x600 WindFree™* panel PC4SUFMAN, pompka skroplin, 230V 4809 6,0 AC052RNCDKG/EU 36-41 Kasetonowe 360 7,1 8,0 panel PC4SUFMAN, pompka skroplin, 230V panel PC4SUFMAN, pompka skroplin, 230V 3,5 4,0 AC035RN1DKG/EU panel PC4NUFMAN, pompka skroplin, 230V 5369 5,0 6,0 AC052RN4DKG/EU 29-33 panel PC4NUFMAN, pompka skroplin, 230V 7,1 8,0 AC071RN4DKG/EU 29-36 8,0 Kanałowe LSP Slim 230V 230V 230V Kanałowe MSP 230V 230V 230V 28-35 panel PC1NWFMAN, pompka skroplin, 230V 3179 5339 Kasetonowe 4-kierunkowe STD WindFree™* Jednostki zewnętrzne Rozdzielacze DPM dla 2 jednostek wewnętrznych dla 3 jednostek wewnętrznych dla 4 jednostek wewnętrznych 230V 230V 380V 380V 230V 380V 230V

CAC 2022 R410A Obowiązuje od 01.04.2022 do odwołania Model SEER / SCOP Cena netto Chłodzenie Grzanie jednostka wewnętrzna jednostka zewnętrzna klasa efektywności energetycznej ≤ 12 kW PLN AC200KNHPKH/EU AC200KXAPNH/EU AC250KNHPKH/EU AC250KXAPNH/EU Uwagi: Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT. Standardowy okres gwarancji liczony od daty zakupu: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki, 3 lata na akcesoria. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie instalatora. Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat. Część produktów jest dostępna na zamówienie. Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego. Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych. Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy Informacje techniczne dostępne są w portalu Partners Hub: https://partnerhub.samsung.com/s/content/aBN0K0000009Vr3WAE?vType=Product&Source=Climate%20Solutions&isTechnical=true Klimatyzatory SAMSUNG - CAC Typ Wydajność nominalna [kW] Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) wew (min-max)/zew Uwagi, akcesoria, zasilanie 3.1 / 3.5 (EER / COP) (36-44) / 58 jednostka wewnętrzna dzielona na 2 sekcje, 380V 40619 Kanałowe HSP 20,0 23,0 25,0 27,0 2.6 / 3.2 (EER / COP) (37-47) / 59 jednostka wewnętrzna dzielona na 2 sekcje, 380V 46159

ERV 2022 Obowiązuje od 01.04.2022 do odwołania Centralki wentylacyjne serii ERV zapewniają niezbędną wymianę powietrza z jednoczesnym odzyskiem ciepła i wilgoci Sterowanie przez WiFi (opcja) Jonizator Virus doctor z atestem TUV Rheinland (opcja) Czujnik stężenia CO2 (opcja) Automatyczny - „by-pass” Cicha praca Automatyczna regulacja punktu pracy wentylatorów Sterowanie wspólnie z systemami klimatyzacji Cena netto PLN MWR-VH12N 349 MOS-C1 939 MSD-EAN1 529 MOS-P1050 559 MIM-N10 1419 Uwagi: Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT. Standardowy okres gwarancji liczony od daty zakupu: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki, 3 lata na akcesoria. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie instalatora. Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat. Część produktów jest dostępna na zamówienie. Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego. Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych. Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy Przełącznik ciśnienia Informacje techniczne dostępne są w portalu Partners Hub: https://partnerhub.samsung.com/s/content/aBN0K0000009VqSWAU?vType=Product&Source=Climate%20Solutions&isTechnical=true Centralki wentylacyjne SAMSUNG - ERV Model Moc elektryczna [W] (max/śr/min) Parametr mocy właściwej wentylatorów SFP [W/(m3/s)] Centralki ERV 175/120/65 653 9059 31/22 115/80/45 626 6799 32/23 115/80/50 602 8119 35/24 37/26 450/280/155 796 14889 155/90/75 36/25 330/230/125 794 12549 155/90/80 AN026JSKLKN/EU AN035JSKLKN/EU AN050JSKLKN/EU AN080JSKLKN/EU AN100JSKLKN/EU Czujnik stężenia CO2 Jonizator Virus doctor Interfejs sterowania centralnego ERV Wydajność powietrza [m3/h] (max/śr/min) Spręż dyspozycyjny [Pa] (max/śr/min) Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (max/min) 260/250/180 350/350/256 500/500/360 800/800/560 Sterownik przewodowy ERV (prosty) 1000/1000/690 Akcesoria ERV 100/65/55 155/100/83 165/100/85

SAC 2022 Obowiązuje od 01.04.2022 do odwołania Cena netto PLN 1319 4649 739 639 769 369 309 299 279 269 159 1419 1419 1079 1229 639 639 369 359 3479 179 319 319 319 529 529 2749 3269 2889 3459 3079 2409 2889 Uwagi: Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT. Standardowy okres gwarancji liczony od daty zakupu: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki, 3 lata na akcesoria. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie instalatora. Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat. Część produktów jest dostępna na zamówienie. Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych. Interfejs sterowania centralnego ERV Sterownik przewodowy czujnik temperatury Sterownik przewodowy (prosty) z panelem dotykowym dotykowy ekran, czujnik temperatury Interfejsy Sterownik bezprzewodowy Interfejs sterowania zewnętrznym sygnałem RAC, CAC Interfejs sterownika przewodowego jednostki ściennej CAC, EHS, DVM MXD-K100XN CAC AHU Akcesoria Typ Model Opis Uwagi RAC, CAC, FJM, WindFree™ FJM, CAC Sterownik bezprzewodowy kasetonowe 360 MIM-R10N Interfejs sterowania centralnego RAC RAC Sterowniki - NASA Sterownik centralny z panelem dotykowym FJM Moduł WiFi FJM, CAC Sterownik przewodowy (prosty) Sterownik przewodowy z panelem dotykowym czujnik temp., menu w języku polskim Jednostki kanałowe FJM: ECO 5,2 MIM-H04EN MCM-A300N MWR-WG00KN MWR-WE13N MWR-SH11N MWR-SH00N AR-EH03E / AR-EH03M AR-KH03E MRK-A10N MIM-N01 MIM-N10 MSD-CAN1 Pompki Inne Odbiornik sygnału sterownika bezprzewodowego + przewód Kanałowe CAC MIM-A00N Interfejs sterownika przewodowego jednostki ściennej RAC, FJM (ścienne) MIM-B13D Interfejs sterowania centralnego NASA --> non NASA MIM-B14 MRW-TA MCR-SMD Czujnik temperatury pomieszczenia naścienny Czujnik ruchu Kasetonowe 4-kierunkowe CAC R410A MDP-G075SP Jednostki kanałowe CAC: LSP 5,2-7,1;MSP;HSP 18,0-25,0 MDP-G075SQ MDP-M075SGU3 MDP-E075SEE3D Jednostki kanałowe Jednostki kanałowe CAC: LSP 2,6-3,5 CAC: LSP 5,2-7,1;MSP;HSP 18,0-25,0 PC4NUXMAN Panel automatycznie opuszczany Kasetonowe 4-kierunkowe STD kasetonowe 1-kierunkowe, 1.6-2.2 kW PC1BWCMAN Panel z funkcją oczyszczania powietrza kasetonowe 1-kierunkowe, 4.5-7.2 kW PC4NUCEAN Panel z funkcją oczyszczania powietrza Kasetonowe 4-kierunkowe STD PC6EUXMAN Panel automatycznie opuszczany Jonizator Kasetonowe 4-kierunkowe STD, 360; przysufitowe 10-15 MSD-EAN1 Jonizator Kanałowe, ERV MCR-SMC Czujnik ruchu Kasetonowe 4-kierunkowe STD MCR-SME Czujnik ruchu Kasetonowe 360 Kasetonowe 360 PC1NWCMAN Panel z funkcją oczyszczania powietrza kasetonowe 1-kierunkowe, 2.2-4.0 kW PC6EUCMAN Panel z funkcją oczyszczania powietrza Kasetonowe 360 Specjalne panele do jednostek kasetonowych PC1MWCMAN Panel z funkcją oczyszczania powietrza

RkJQdWJsaXNoZXIy MzY3NjM4