Cennik Samsung 2022, Cena klimatyzatorów Samsung 2022 - Went-Klima

Ǯ ϩlsʀ˵͝ͱ̷ͱ˝̈̈ ʀ˵͐ͱʒіls̈͝ɇ Ǯ̈͝ʒ˜θlslsআ іɇϑϩͱϑͱиɇ͝ͱ ϩцϑ̈ɦʀls ̧͔̈θͱͱϩиͱθͷиࡡ ̧ϩͷθls θͱіΧθɇϑіɇ̟ɦ ϒӥlsќls Χͱӥlsϩθіls θͷи͝ͱ͔̈lsθ̈͝ls ɵlsі ̈͝lsΧθіц̟ls͔͝цʀ˵ ʀ˵͐ͱʒ͝цʀ˵ Χͱʒ͔Їʀ˵ͷиࢋ Ǯ ϩθцɵ̈ls Ǯ̈͝ʒ˜θlslsআ Χͱӥlsϩθіls ̟lsϑϩ θͱіΧθɇϑіɇ͝ls ʒlş̷̈ɇϩ̈͝ls ̈ ʀ̈ʀ˵ͱࡡ ʒї˄̧̈ ʀіls͔Ї ϩиͱθіц ࣧΧͱӥlsϩθіls ̈͝lsθЇʀ˵ͱ͔lsࣩ1ࡡ ̧ϩͷθls іɇΧlsӥ͝ɇ ͔̈lsϑі̧ɇ͞ʀͱ͔ Χls͐ls͝ ̧ͱ͔˙ͱθϩ и ʒїls͞ ̈ и ͝ͱʀцࢋ à Їϩͱ Aͱ͔˙ͱθϩ2 иΧθͱиɇʒіɇ ͔̈lsϑі̧ɇ͞ʀͷи иई̈͝ϩls̷̈˝ls͝ϩ͝ц ϑΧͱϑͷɵ ќцʀ̈ɇࢋ ͝ɇ̷̈іЇ̟ls иɇθЇ̧̈͝ Χɇ͝Ї̟ɦʀls и Χͱ͔̈lsϑіʀіls̈͝Ї ̈ ϑʀ˵ls͔ɇϩц Їќцϩ̧ͱиɇ̈͝ɇ3ࡡ ɇ ͝ɇϑϩ˄Χ̈͝ls ɇЇϩͱ͔ɇϩцʀї͝ls ʒͱϑϩͱϑͱиЇ̟ls ϩls͔ΧlsθɇϩЇθ˄ࢋ Ɵls͔ΧlsθɇϩЇθ˄ ͔ͱќ͝ɇ θͷӥ͝lsќ Їϑϩɇӥɇʂ іʒɇ̷̈͝ls іɇईΧͱ͔ͱʀɦ ɇΧ̷̧̈ɇʀ̟̈ Ɗ͔ɇθϩƟ˵̈͝˝ϑ4ࢋ Ǯцϑϩɇθʀіц ̟lsʒ͝ͱ ʒͱϩ̧̈͝˄ʀ̈lsࡡ ɇɵц и͐ɦʀіцʂ ̷Їɵ иц͐ɦʀіцʂ Їθіɦʒіls̈͝lsࡡ ицɵθɇʂ ϩθцɵ ʀ˵͐ͱʒіls̈͝ɇ ̷Їɵ іɇΧ̷ɇ͝ͱиɇʂ ̟ls˝ͱ ʒїɇ͐ɇ̈͝lsࢋ ,QWHOLJHQWQD REVăXJD &KăRG]HQLH :LQG)UHHƞ (IHNW\ZQRěÈ HQHUJHW\F]QD ƊΧθ˄ќɇθ̧ɇ Ɗɇ͔ϑЇ͝˝ і ϩlsʀ˵͝ͱ̷ͱ˝̈ɦ Ü˝̈ϩɇ̷ Ã͝Эlsθϩlsθ 9ͱͱϑϩ Χͱ͔ɇ˝ɇ ͱ˝θɇ̈͝ʀіцʂ іЇќцʀ̈ls ls͝lsθ˝̈̈ ʒї˄̧̈ ϑіцɵ̧̈ls͔Ї ʀ˵͐ͱʒіls̈͝Ї ɵlsі ͔ɇθ͝ͱиɇ̈͝ɇ ls͝lsθ˝̈̈ࡡ Χθіц ̟lsʒ͝ͱʀіlsϑ͝ц͔ Їϩθіц͔ɇ̈͝Ї ӥɵθɇʀ̟̈ ̈ Χͱїͱ͔Ї ˵ɇ͐ɇϑЇ ͝ɇ ͔͔̈̈͝ɇ̷͝ц͔ Χͱїͱ͔̈lsࢋ AіЇ̧̟̈͝ θЇʀ˵Ї ࣍đUƊ࣎ ls˙lşϩцӥ͝ls ʀ˵͐ͱʒї Ɵиͷ̟ ʒͱ͔ࡡ ϑɇ͔ͱʒїls̷̈͝ls θls˝Ї̷Ї̟ɦʀ Χθɇʀ˄ ̷̧͔̈ɇϩціɇϩͱθɇࡡ ˝ʒц Χͱ͔̈lsϑіʀіls̈͝ɇ ϑɦ ΧЇϑϩlsࢋ 1 Ɗ²ŵ k ࣍ ͔lsθ̈ʀɇ͝ Ɗͱʀ̈lsϩц ͱ˙ ²lsɇϩ̈͝˝ࡡ ŵls˙θ̈˝lsθɇϩ̈͝͝˝ ɇ͝ʒ ̈θࣗAͱ͝ʒ̈ϩ̈ͱ̈͝͝˝ k͝˝̈͝lslsθϑ࣎ ʒlsѣ̈͝Ї̟ls ࣧΧͱӥlsϩθіls ̈͝lsθЇʀ˵ͱ͔lsࣩ ̟ɇ̧ͱ Χθɦʒц Χͱӥlsϩθі͝ls ͱ Χθ˄ʒ̧ͱϒʀ̈ɇʀ˵ Χͱ̈͝ќls̟ ߡ ࡡ ߦߢ ͔ࢥϑࡡ и ̧ϩͷθцʀ˵ ̈͝ls ицϑϩ˄ΧЇ̟ɦ ʀ˵͐ͱʒ͝ls Χθіlsʀ̈ɦ˝̈ࢋ 2 Ǯц͔ɇ˝ɇ͝ls ̟lsϑϩ Χͱ͐ɦʀіls̈͝ls Ǯ̈ࣗ˜̈ ̈ ̧ͱ͝ϩͱ ɇΧ̷̧̈ɇʀ̟̈ Ɗɇ͔ϑЇ͝˝ Ɗ͔ɇθϩƟ˵̈͝˝ϑࢋ 3 ťθіlsʀ˵ͱиЇ̟ls ʒɇ͝ls ̈ Χθls˙lsθls͝ʀ̟ls Їќцϩ̧ͱӥ̧͝ɇ ͱθɇі ϑʀ˵ls͔ɇϩц Їќцϩ̧ͱиɇ̈͝ɇ ɇɵц іɇΧθͱΧͱ͝ͱиɇʂ ͝ɇ̟ɵɇθʒїls̟ Їќцϩlsʀі͝ls ͱΧʀ̟lsࢋ 4 Uͱϑϩ˄Χ͝ц ͝ɇ ̈ť˵ͱ͝ls࣭ɇʀ˵ ̈ Їθіɦʒіls̈͝ɇʀ˵ і ϑцϑϩls͔ls͔ ͝ʒθͱ̈ʒࢋ Ǯц͔ɇ˝ɇ͝ls ̟lsϑϩ Χͱ͐ɦʀіls̈͝ls Ǯ̈ࣗ˜̈ ̈ ̧ͱ͝ϩͱ ɇΧ̷̧̈ɇʀ̟̈ Ɗɇ͔ϑЇ͝˝ Ɗ͔ɇθϩƟ˵̈͝˝ϑࢋ Krok 1 Krok 2 Krok 3 ťɇ͝ls̷ Χθіlsʒ̈͝ ͱϩӥlsθɇ ϑ̈˄ ̈ ϩθцɵ ϑіцɵ̧̈ls˝ͱ ʀ˵͐ͱʒіls̈͝ɇ ͝ɇϩцʀ˵͔̈ɇϑϩ ϑʀ˵͐ɇʒіɇ ʀɇ͐ls Χͱ͔̈lsϑіʀіls̈͝lsࢋ Ɵls͔ΧlsθɇϩЇθɇ іɇʒɇ͝ɇ іͱϑϩɇ̟ls ͱϑ̈ɦ˝̈͝˄ϩɇ и ϩθцɵ̈ls ϑіцɵ̧̈ls˝ͱ ʀ˵͐ͱʒіls̈͝ɇ ̈ Χɇ͝ls̷ Χθіlsʒ̈͝ іɇ͔ц̧ɇ ϑ̈˄ࢋ Ɵθцɵ Ǯ̈͝ʒ˜θlslsআ θͷи͝ͱ͔̈lsθ̈͝ls θͱіΧθͱиɇʒіɇ ϒӥlsќls Χͱӥlsϩθіls Χθіlsі ϩцϑ̈ɦʀls ̧͔̈θͱͱϩиͱθͷиࢋ ,QWHOLJHQWQH FKăRG]HQLH %H] ]LPQ\FK SU]HFLÆJ´Z samsung.com/wind-free-elite ɇ͔ɇ ΧθͱʒЇ̧ϩͷи Ɗɇ͔ϑЇ͝˝ Ǯ̈͝ʒ˜θlslsআ іɇΧlsӥ͝ɇ ̧ͱ͔˙ͱθϩͱиls ʀ˵͐ͱʒіls̈͝ls ɵlsі ї͔͝цʀ˵ Χθіlsʀ̈ɦ˝ͷиࢋ иɇθɇ͝ϩЇ̟ls ̈͝ϩls̷̈˝ls͝ϩ͝ц ̧ͱ͔˙ͱθϩ ϩlsθ͔̈ʀі͝ц и ʒͱ͔Ї ʒї˄̧̈ ̈͝ϩls̷̈˝ls͝ϩ͝ц͔ ls̷ls͔ls͝ϩͱ͔ ϑϩlsθЇ̟ɦʀц͔ࡡ ̧ϩͷθls ʒͱϑϩͱϑͱиЇ̟ɦ ϑ̈˄ ʒͱ Ɵиͱ̈ʀ˵ ͱϑͱɵ̈ϑϩцʀ˵ Χθls˙lsθls͝ʀ̟̈ࡡ ɇЇϩͱ͔ɇϩцʀї͝ls Їϩθіц͔Ї̟ɦʀ ͱΧϩц͔ɇ̷͝ls иɇθЇ̧̈͝ࢋ

RkJQdWJsaXNoZXIy MzY3NjM4