Klimatyzatory Samsung Wind-Free Elite 2022 do mieszkania, domu, biura - Went-Klima

Inteligentne chłodzenie. Bez zimnych przeciągów. samsung.com/wind-free

Przedstawiamy Samsung Wind-Free™ Elite Ɗlsθ̈ɇ Ɗɇ͔ϑЇ͝˝ Ǯ̈͝ʒࣗ˜θlslsআ іɇΧlsӥ͝ɇ ̧ͱ͔˙ͱθϩͱиls ʀ˵͐ͱʒіls̈͝ls ɵlsі ї͔͝цʀ˵ Χθіlsʀ̈ɦ˝ͷиࢋ ȐɇΧlsӥ͝ɇ ̈͝ϩls̷̈˝ls͝ϩ͝ц ̧ͱ͔˙ͱθϩ ϩlsθ͔̈ʀі͝ц и ʒͱ͔Ї ʒї˄̧̈ ̈͝ϩls̷̈˝ls͝ϩ͝ц͔ ϑϩlsθͱӥ̧͝ͱ͔ࡡ ̧ϩͷθls ʒͱϑϩͱϑͱиЇ̟ɦ ϑ̈˄ ʒͱ Ɵиͱ̈ʀ˵ ͱϑͱɵ̈ϑϩцʀ˵ Χθls˙lsθls͝ʀ̟̈ࡡ ɇЇϩͱ͔ɇϩцʀї͝ls Їϩθіц͔Ї̟ɦʀ ͱΧϩц͔ɇ̷͝ls иɇθЇ̧̈͝ࢋ Krok 1 Krok 2 Krok 3 ťɇ͝ls̷ Χθіlsʒ̈͝ ͱϩӥlsθɇ ϑ̈˄ ̈ ϩθцɵ ϑіцɵ̧̈ls˝ͱ ʀ˵͐ͱʒіls̈͝ɇ ϑіцɵ̧ͱ ϑʀ˵͐ɇʒіɇ ʀɇ͐ls Χͱ͔̈lsϑіʀіls̈͝lsࢋ Ɵls͔ΧlsθɇϩЇθɇ іɇʒɇ͝ɇ іͱϑϩɇ̟ls ͱϑ̈ɦ˝̈͝˄ϩɇ и ϩθцɵ̈ls ϑіцɵ̧̈ls˝ͱ ʀ˵͐ͱʒіls̈͝ɇ ̈ Χɇ͝ls̷ Χθіlsʒ̈͝ іɇ͔ц̧ɇ ϑ̈˄ࢋ Ɵθцɵ Ǯ̈͝ʒࣗ˜θlslsআ θͱіΧθͱиɇʒіɇ ϒӥlsќls Χͱӥlsϩθіls θͷи͝ͱ͔̈lsθ̈͝ls Χθіlsі ϩцϑ̈ɦʀls ̧͔̈θͱͱϩиͱθͷиࢋ Unikalne rozwiązanie Samsung Jednostka wewnętrzna Wind-Free™ Ɵцϑ̈ɦʀls ̧͔̈θͱͱϩиͱθͷи θͱіΧθɇϑіɇ̟ɦʀцʀ˵ θͷи͝ͱ͔̈lsθ̈͝ls ϒӥlsќls Χͱӥlsϩθіls Kompaktowa jednostka zewnętrzna Uͱϑϩ˄Χ͝ls ͔ͱʀlsࡠ ߣ ࡡ ߦ ̈ ߤ ࡡ ߦ ̧Ǯ Sterowanie przy pomocy Wi-Fi Ȑls ϑϩlsθͱиɇ̈͝ls͔ ˝͐ͱϑͱиц͔ 9̈уɵц Ɵlsʀ˵͝ͱ̷ͱ˝̈ɇ Ǯ̈͝ʒࣗ˜θlslsআ ΧͱΧθɇӥɇ Ɵиͷ̟ ̧ͱ͔˙ͱθϩ и Χͱ͔̈lsϑіʀіls̈͝ɇʀ˵ ʒї˄̧̈ ϩцϑ̈ɦʀͱ͔ ̧͔̈θͱͱϩиͱθͷиࡡ Χθіlsі ̧ϩͷθls ϒӥlsќls Χͱӥlsϩθіls ̟lsϑϩ θͱіΧθͱиɇʒіɇ͝ls θͷи͝ͱ͔̈lsθ̈͝ls ɵlsі ̈͝lsΧθіц̟ls͔͝цʀ˵ ї͔͝цʀ˵ Χͱʒ͔Їʀ˵ͷиࢋ Ǯ ϩθцɵ̈ls Ǯ̈͝ʒࣗ˜θlslsআ Χͱӥlsϩθіls ̟lsϑϩ θͱіΧθɇϑіɇ͝ls ʒlş̷̈ɇϩ̈͝ls ̈ ʀ̈ʀ˵ͱࡡ ϩиͱθіɦʀ „powietrze nieruchome”1ࡡ ʒї˄̧̈ ʀіls͔Ї іɇΧlsӥ͝ɇ ̧ͱ͔˙ͱθϩͱиls иɇθЇ̧̈͝ и ʒїls͞ ̈ и ͝ͱʀцࢋ AI Auto Comfort ߣ иΧθͱиɇʒіɇ Їќцϩ̧ͱӥ̧͝ɇ и ̈͝ϩls̷̈˝ls͝ϩ͝ц ϑΧͱϑͷɵ ќцʀ̈ɇࢋ ͝ɇ̷̈іЇ̟ls иɇθЇ̧̈͝ Χɇ͝Ї̟ɦʀls и Χͱ͔̈lsϑіʀіls̈͝Ї ̈ ϑʀ˵ls͔ɇϩц Їќцϩ̧ͱиɇ̈͝ɇ ߤ ࡡ ɇ ͝ɇϑϩ˄Χ̈͝ls ɇЇϩͱ͔ɇϩцʀї͝ls ʒͱϑϩͱϑͱиЇ̟ls ϩls͔ΧlsθɇϩЇθ˄ࢋ Ɵls͔ΧlsθɇϩЇθ˄ ͔ͱќ͝ɇ θͷӥ͝lsќ ї͔ls̈͝ɇʂ іʒɇ̷̈͝ls іɇ Χͱ͔ͱʀɦ ɇΧ̷̧̈ɇʀ̟̈ Ɗ͔ɇθϩƟ˵̈͝˝ϑ4ࢋ Ǯцϑϩɇθʀіц ̟lsʒ͝ͱ ʒͱϩ̧̈͝˄ʀ̈lsࡡ ɇɵц и͐ɦʀіцʂ ̷Їɵ иц͐ɦʀіцʂ Їθіɦʒіls̈͝lsࡡ ицɵθɇʂ ϩθцɵ ʀ˵͐ͱʒіls̈͝ɇ ̷Їɵ іɇΧ̷ɇ͝ͱиɇʂ ̟ls˝ͱ ʒїɇ͐ɇ̈͝lsࢋ Inteligentna obsługa Chłodzenie Wind-Free™ Efektywność energetyczna Uї˄̧̈ ϑіцɵ̧̈ls͔Ї ʀ˵͐ͱʒіls̈͝Ї ϑΧθ˄ќɇθ̧ɇ Ɗɇ͔ϑЇ͝˝ і ϩlsʀ˵͝ͱ̷ͱ˝̈ɦ Ü˝̈ϩɇ̷ Ã͝Эlsθϩlsθ 9ͱͱϑϩ Χͱ͔ɇ˝ɇ іɇͱϑіʀі˄ʒїʂ іЇќцʀ̈ls ls͝lsθ˝̈̈ ɵlsі ̟ls̟ ͔ɇθ͝ͱиɇ̈͝ɇࡡ Χθіц ̟lsʒ͝ͱʀіlsϑ͝ц͔ Їϩθіц͔ɇ̈͝Ї ӥɵθɇʀ̟̈ ̈ ˵ɇ͐ɇϑЇ ͝ɇ ͔͔̈̈͝ɇ̷͝ц͔ Χͱїͱ͔̈lsࢋ AіЇ̧̟̈͝ đUƊ ࣍đͱϩ̈ͱ͝ Ulsϩlsʀϩ Ɗls͝ϑͱθ࣎ ls˙lşϩцӥ͝ls ʀ˵͐ͱʒї Ɵиͷ̟ ʒͱ͔ࡡ ϑɇ͔ͱʒїls̷̈͝ls θls˝Ї̷Ї̟ɦʀ Χθɇʀ˄ ̷̧͔̈ɇϩціɇϩͱθɇࡡ ˝ʒц ̧̈͝ͱ˝ͱ ̈͝ls ͔ɇ иईΧͱ͔̈lsϑіʀіls̈͝Їࢋ 1 Ɗ²ŵ k ࣍ ͔lsθ̈ʀɇ͝ Ɗͱʀ̈lsϩц ͱ˙ ²lsɇϩ̈͝˝ࡡ ŵls˙θ̈˝lsθɇϩ̈ͱ͝ࡡ ɇ͝ʒ ̈θࣗAͱ͝ʒ̈ϩ̈ͱ̈͝͝˝ k͝˝̈͝lslsθϑ࣎ ʒlsѣ̈͝Ї̟ls ࣧΧͱӥlsϩθіls ̈͝lsθЇʀ˵ͱ͔lsࣩ ̟ɇ̧ͱ Χθɦʒц Χͱӥlsϩθі͝ls ͱ Χθ˄ʒ̧ͱϒʀ̈ɇʀ˵ Χͱ̈͝ќls̟ ߡ ࡡ ߦߢ ͔ࢥϑࡡ и ̧ϩͷθцʀ˵ ̈͝ls ицϑϩ˄ΧЇ̟ɦ ʀ˵͐ͱʒ͝ls Χθіlsʀ̈ɦ˝̈ࢋ 2 Ǯц͔ɇ˝ɇ͝ls ̟lsϑϩ Χͱ͐ɦʀіls̈͝ls Ǯ̈ࣗ˜̈ ̈ ̧ͱ͝ϩͱ ɇΧ̷̧̈ɇʀ̟̈ Ɗɇ͔ϑЇ͝˝ Ɗ͔ɇθϩƟ˵̈͝˝ϑࢋ 3 ťθіlsʀ˵ͱиЇ̟ls ʒɇ͝ls ̈ Χθls˙lsθls͝ʀ̟ls Їќцϩ̧ͱӥ̧͝ɇ ͱθɇі ϑʀ˵ls͔ɇϩц Їќцϩ̧ͱиɇ̈͝ɇ и ʀls̷Ї іɇΧθͱΧͱ͝ͱиɇ̈͝ɇ ͝ɇ̟ɵɇθʒїls̟ Їќцϩlsʀі͝цʀ˵ ͱΧʀ̟̈ࢋ 4 Uͱϑϩ˄Χ͝ɇ ͝ɇ Їθіɦʒіls̈͝ɇʀ˵ і ϑцϑϩls͔ls͔ ͝ʒθͱ̈ʒ ̈ ̈ĮƊࢋ Ǯц͔ɇ˝ɇ͝ls ̟lsϑϩ Χͱ͐ɦʀіls̈͝ls Ǯ̈ࣗ˜̈ ̈ ̧ͱ͝ϩͱ ɇΧ̷̧̈ɇʀ̟̈ Ɗɇ͔ϑЇ͝˝ Ɗ͔ɇθϩƟ˵̈͝˝ϑࢋ

AI Auto Comfort Czujnik ruchu à Їϩͱ Aͱ͔˙ͱθϩࠞ иΧθͱиɇʒіɇ Їќцϩ̧ͱӥ̧͝ɇ и ̈͝ϩls̷̈˝ls͝ϩ͝ц ϑΧͱϑͷɵ ќцʀ̈ɇࢋ ɵц ќцʀ̈ls ɵц͐ͱ ɵɇθʒїls̟ ls˙lşϩци͝ls ɇ͝ɇ̷̈іЇ̟ls иɇθЇ̧̈͝ Χɇ͝Ї̟ɦʀls и Χͱ͔̈lsϑіʀіls̈͝Ї ̈ ϑʀ˵ls͔ɇϩц Їќцϩ̧ͱиɇ̈͝ɇࠟࢋ Ǯ іɇ̷lsќ͝ͱϒʀ̈ ͱʒ Χθls˙lsθls͝ʀ̟̈ Їќцϩ̧ͱӥ̧͝ɇ ̈ईϩls͔ΧlsθɇϩЇθц ͝ɇ іlsи͝ɦϩθіࡡ ɇЇϩͱ͔ɇϩцʀї͝ls ʒͱϑϩͱϑͱиЇ̟ls ϩls͔ΧlsθɇϩЇθ˄ и ʀls̷Ї ͱΧϩц͔ɇ̷̈іɇʀ̟̈ иɇθЇ̧͝ͷи ̷̧͔̈ɇϩцʀі͝цʀ˵ и Χͱ͔̈lsϑіʀіls̈͝Їࡡ ˝иɇθɇ͝ϩЇ̟ɦʀ ϩц͔ ϑɇ͔ц͔ Χls͐͝ц ̈͝lsЇϑϩɇ̟ɦʀц ̧ͱ͔˙ͱθϩࢋ ¹ à ॉ ƊіϩЇʀі͝ɇ Ã͝ϩls̷̈˝ls͝ʀ̟ɇࢋ Ǯц͔ɇ˝ɇ͝ls ̟lsϑϩ Χͱ͐ɦʀіls̈͝ls Ǯ̈ࣗ˜̈ ̈ ̧ͱ͝ϩͱ ɇΧ̷̧̈ɇʀ̟̈ Ɗɇ͔ϑЇ͝˝ Ɗ͔ɇθϩƟ˵̈͝˝ϑࢋ ࠟ ťθіlsʀ˵ͱиЇ̟ls ʒɇ͝ls ̈ Χθls˙lsθls͝ʀ̟ls Їќцϩ̧ͱӥ̧͝ɇ ͱθɇі ϑʀ˵ls͔ɇϩц Їќцϩ̧ͱиɇ̈͝ɇ и ʀls̷Ї іɇΧθͱΧͱ͝ͱиɇ̈͝ɇ ͝ɇ̟ɵɇθʒїls̟ Їќцϩlsʀі͝цʀ˵ ͱΧʀ̟̈ࢋ AіЇ̧̟̈͝ đUƊ ࣍đͱϩ̈ͱ͝ Ulsϩlsʀϩ Ɗls͝ϑͱθ࣎ ls˙lşϩцӥ͝ls ʀ˵͐ͱʒї ʒͱ͔ࡡ ϑɇ͔ͱʒїls̷̈͝ls θls˝Ї̷Ї̟ɦʀ Χθɇʀ˄ ̷̧͔̈ɇϩціɇϩͱθɇࡡ ˝ʒц ̧̈͝ͱ˝ͱ ̈͝ls ͔ɇ и Χͱ͔̈lsϑіʀіls̈͝Їࢋ âlsϔ̷ Χͱ ߡߣ ͔̈͝Їϩɇʀ˵ࠞ ̈͝ls іͱϑϩɇ̈͝ls иц̧θцϩц ќɇʒls͝ θЇʀ˵ࡡ ʀіЇ̧̟̈͝ ɇЇϩͱ͔ɇϩцʀї͝ls Χθіls͐ɦʀіɇ ϑ̈˄ и ϩθцɵ ͱϑіʀі˄ʒіɇ̈͝ɇ ls͝lsθ˝̈̈ Ǯ̈͝ʒࣗ˜θlslsআࡡ ɇ̷ls Χͱиθɇʀɇ ʒͱ ΧͱΧθіlsʒ̈͝ls˝ͱ ϑϩɇ͝Ї Χͱ иі͝ͱӥls̈͝Ї ɇ̧ϩци͝ͱϒʀ̈ࢋ ťͱіиɇ̷ɇ ͱ͝ θͷӥ͝lsќ ͝ɇ ʒͱϑϩͱϑͱиɇ̈͝ls ̧̈lsθЇ̧͝Ї ΧθіlsΧ͐циЇ Χͱӥlsϩθіɇ ΧͱΧθіlsі Ї͔ͱќ̷̈ӥls̈͝ls ицɵͱθЇ ќɦʒɇ͝ls˝ͱ Χͱїͱ͔Ї ̧ͱ͔˙ͱθϩЇࢋ ¹ Ulsϩlşϩͱθ θЇʀ˵Ї ࣍đUƊ࣎ іɇʀіц͝ɇ иц̧θциɇʂ ɵθɇ̧ θЇʀ˵Ї Χͱ ЇΧ͐цӥls ʀͱ ͝ɇ̟͔̈͝ls̟ ߦ ͔̈͝Їϩࡡ ɇ ͔ɇ̧ϑц͔ɇ̷̈͝ls ߡߧ ͔̈͝Їϩࢋ Sterowanie przy pomocy Wi-Fi Ɵls͔ΧlsθɇϩЇθ˄ и Ɵиͱ͔̈ ʒͱ͔Ї ͔ͱќ͝ɇ θͷӥ͝lsќ ї͔ls̈͝ɇʂ іʒɇ̷̈͝ls іɇ Χͱ͔ͱʀɦ ɇΧ̷̧̈ɇʀ̟̈ Ɗ͔ɇθϩƟ˵̈͝˝ϑࠞࢋ Ǯцϑϩɇθʀіц ̟lsʒ͝ͱ ʒͱϩ̧̈͝˄ʀ̈lsࡡ ɇɵц и͐ɦʀіцʂ ̷Їɵ иц͐ɦʀіцʂ Їθіɦʒіls̈͝lsࡡ ицɵθɇʂ ϩθцɵ ʀ˵͐ͱʒіls̈͝ɇ ̈ ͔̈͝ іɇθіɦʒіɇʂ ̷Їɵ іɇΧ̷ɇ͝ͱиɇʂ ̟ls˝ͱ ʒїɇ͐ɇ̈͝lsࢋ Ɗцϑϩls͔ ϑіϩЇʀі͝ls̟ ̈͝ϩls̷̈˝ls͝ʀ̟̈ ࣍ Ã࣎ 9̈уɵц ߣ ࢋ ߡ ࠟ ɇ͝ɇ̷̈іЇ̟ls ̈ ΧθіlsӥʒЇ̟ls Ɵиͱ̟ls Χͱϩθіlsɵцࡡ ʒї˄̧̈ ʀіls͔Ї ͔ͱќls іɇΧθͱΧͱ͝ͱиɇʂ ͝ɇ̷̟lsΧϑіls Їϑϩɇӥls̈͝ɇ и Ɵиͱ͔̈ ʒͱ͔Їࢋ ¹ Uͱϑϩ˄Χ͝ɇ ͝ɇ Їθіɦʒіls̈͝ɇʀ˵ і ϑцϑϩls͔ls͔ ͝ʒθͱ̈ʒ ̈ ̈ĮƊࢋ Ǯц͔ɇ˝ɇ͝ls ̟lsϑϩ Χͱ͐ɦʀіls̈͝ls Ǯ̈ࣗ˜̈ ̈ ̧ͱ͝ϩͱ ɇΧ̷̧̈ɇʀ̟̈ Ɗɇ͔ϑЇ͝˝ Ɗ͔ɇθϩƟ˵̈͝˝ϑࢋ ࠟ Ɗϩlsθͱиɇ̈͝ls ˝͐ͱϑͱиls и ̟˄іц̧Ї ɇ͝˝̈ls̷ϑ̧͔̈ ࣍ƸƊ ࡡ Ǯ̈lş̷ɇ 9θцϩɇ̈͝ɇࡡ Ã͝ʒ̈ls࣎ࡡ ʀ˵̈͞ϑ̧͔̈ࡡ ̧ͱθlsɇ͞ϑ̧͔̈ࡡ ˙θɇ͝ʀЇϑ̧͔̈ࡡ ̈͝ls͔̈lsʀ̧͔̈ࡡ и͐ͱϑ̧͔̈ ̈ ˵̈ϑіΧɇ͞ϑ̧͔̈ࢋ Įɵϑ͐Ї˝ɇ иई̟˄іц̧Ї ΧͱθϩЇ˝ɇ̷ϑ̧͔̈ ͔ɇ ɵцʂ иΧθͱиɇʒіͱ͝ɇ ʒͱ ̧ͱ͞ʀɇ ߪߢߡߣ θͱ̧Їࢋ

âlsʒ͝ͱϑϩ̧ɇ иlsи͝˄ϩθі͝ɇ AR09TXCAAWKNEU AR12TXCAAWKNEU âlsʒ͝ͱϑϩ̧ɇ іlsи͝˄ϩθі͝ɇ AR09TXCAAWKXEU AR12TXCAAWKXEU Moc Moc A˵͐ͱʒіls̈͝ls ࣍і͝ɇ͔̈ͱ͝ͱиls࣎ kW ߣ ࡡ ߦ ߤ ࡡ ߦ A˵͐ͱʒіls̈͝ls ͔࣍̈͝ࢋ͔ࣔɇ̧ϑࢋ࣎ kW ߡ ࡡ ߪ ࣗ ߤ ࡡ ߧ ߡ ࡡ ߪ ࣗ ߥ ࡡ ߩ Į˝θіlsиɇ̈͝ls Χθіц फ़ ߨ ইA kW ߤ ࡡ ߣ ߥ ࡡ ߡ Į˝θіlsиɇ̈͝ls ͔࣍̈͝ࢋࣔ ͔ɇ̧ϑࢋ࣎ kW ߡ ࡡ ߩ ࣗ ߨ ࡡ ߢ ߡ ࡡ ߩ ࣗ ߨ ࡡ ߤ Į˝θіlsиɇ̈͝ls Χθіц ࣗ ߦ ইA kW ߥ ࡡ ߦߢ ߥ ࡡ ߤߩ Į˝θіlsиɇ̈͝ls Χθіц ࣗ ߡߢ ইA kW ߤ ࡡ ߩߪ ߥ ࡡ ߣߧ Į˝θіlsиɇ̈͝ls Χθіц ࣗ ߦߢ ইA kW ߤ ࡡ ߣߪ ߥ ࡡ ߣߦ Ǯцʒɇ̟͝ͱϒʂ k˙lşϩци͝ͱϒʂ ls͝lsθ˝lsϩцʀі͝ɇ и ϩθцɵ̈ls ʀ˵͐ͱʒіls̈͝ɇ SEER 1 W/W ߩ ࡡ ߩ ࢥ A+++ ߩ ࡡ ߦ ࢥ A+++ ŵͱʀі͝ls іЇќцʀ̈ls ls͝lsθ˝̈̈ kWh/a ߪߪ 144 Pdesignc kW ߣ ࡡ ߦ ߤ ࡡ ߦ EER W/W ߥ ࡡ ߤߧ ߤ ࡡ ߦߪ k˙lşϩци͝ͱϒʂ ls͝lsθ˝lsϩцʀі͝ɇ и ϩθцɵ̈ls ͱ˝θіlsиɇ̈͝ɇ SCOP1 W/W ߦ ࡡ ߢ ࢥ A+++ ߦ ࡡ ߢ ࢥ A+++ ŵͱʀі͝ls іЇќцʀ̈ls ls͝lsθ˝̈̈ kWh/a ߢߤߧ ߪߦߧ ťʒlsϑ̈˝͝˵ ࣍ϒθlsʒ̈࣎͝ kW ߣ ࡡ ߤ ߣ ࡡ ߥ COP1 W/W ߥ ࡡ ߥߨ ߥ ࡡ ߧߣ Usuwanie wilgoci l/h ߢ ࡡ ߡ ߢ ࡡ ߦ đɇ̧ϑц͔ɇ̷͝ц ΧθіlsΧ͐ци Χͱӥlsϩθіɇ ࣍ʀ˵͐ͱʒіls̈͝ls࣎ âlsʒ͝ͱϑϩ̧ɇ иlsи͝˄ϩθі͝ɇ m3/min ߢߢ ࡡ ߢ ߣߢ ࡡ ߢ âlsʒ͝ͱϑϩ̧ɇ іlsи͝˄ϩθі͝ɇ m3/min ߦߥ ࡡ ߡ ߦߥ ࡡ ߡ đͱʀ ɇ̧Їϑϩцʀі͝ɇ âlsʒ͝ͱϑϩ̧ɇ иlsи͝˄ϩθі͝ɇ ࣍ʀ˵͐ͱʒіls̈͝ls࣎ ʒ9࣍ ࣎ ߧߦ ߩߦ âlsʒ͝ͱϑϩ̧ɇ іlsи͝˄ϩθі͝ɇ ࣍ʀ˵͐ͱʒіls̈͝ls࣎ ʒ9࣍ ࣎ ߪߦ ߣߧ Äϔ͝ls̈͝ls ɇ̧Їϑϩцʀі͝ls âlsʒ͝ͱϑϩ̧ɇ иlsи͝˄ϩθі͝ɇ Ɵθцɵ ицϑࢋࢥʀ̈ʀ˵ц ʒ9࣍ ࣎ ߪߤ ࢥ ߧߢ ߡߥ ࢥ ߧߢ âlsʒ͝ͱϑϩ̧ɇ іlsи͝˄ϩθі͝ɇ ицϑͱ̧ɇ ʒ9࣍ ࣎ ߦߥ ߧߥ Ȑɇ̧θlsϑ ϩls͔ΧlsθɇϩЇθц Χθɇʀц A˵͐ͱʒіls̈͝ls ইA ࣗ ߡߢ ॄ ߧߥ ࣗ ߡߢ ॄ ߧߥ Į˝θіlsиɇ̈͝ls ইA ࣗ ߦߢ ॄ ߥߣ ࣗ ߦߢ ॄ ߥߣ Uɇ͝ls ls̷lşϩθцʀі͝ls Ȓθͷʒ͐ͱ іɇϑ̷̈ɇ̈͝ɇ ע ࡡ Ǥࡡ ²і עߢ ࡡ ߡߣߣ ॄ ߡߥߣ ईǤࡡ ߡߦ ई²і עߢ ࡡ ߡߣߣ ॄ ߡߥߣ ईǤࡡ ߡߦ ई²і ƟцΧ ϑΧθ˄ќɇθ̧̈ âlsʒ͝ͱϑϩ̧ɇ іlsи͝˄ϩθі͝ɇ ƟцΧ ŵͱϩɇʀц̟͝ɇ 9øUA ŵͱϩɇʀц̟͝ɇ 9øUA ťͱɵͷθ ͔ͱʀц A˵͐ͱʒіls̈͝ls W ߡߥߦ ߦߩߩ Į˝θіlsиɇ̈͝ls W ߦߨߧ ߡߥߪ ťθɦʒ θͱɵͱʀіц A˵͐ͱʒіls̈͝ls A ߣ ࡡ ߪ ߥ ࡡ ߢ Į˝θіlsиɇ̈͝ls A ߤ ࡡ ߥ ߥ ࡡ ߥ Ǯц͔̈ɇθц Ǯц͔̈ɇθц ͝lsϩϩͱ ࣍Ɗіࢋ क़ Ǯцϑࢋ क़ ͐ࢋ࣎ âlsʒ͝ͱϑϩ̧ɇ иlsи͝˄ϩθі͝ɇ mm ߪߩߩ у ߪߪߣ у ߦߢߣ ߪߩߩ у ߪߪߣ у ߦߢߣ âlsʒ͝ͱϑϩ̧ɇ іlsи͝˄ϩθі͝ɇ mm ߡߪߨ у ߩߥߦ у ߦߩߣ ߡߪߨ у ߩߥߦ у ߦߩߣ Waga netto âlsʒ͝ͱϑϩ̧ɇ иlsи͝˄ϩθі͝ɇ kg ߡߢ ࡡ ߧ ߡߢ ࡡ ߧ âlsʒ͝ͱϑϩ̧ɇ іlsи͝˄ϩθі͝ɇ kg ߣߤ ࡡ ߦ ߣߤ ࡡ ߦ Aіц̧̈͝͝ ʀ˵͐ͱʒ̈͝ʀіц Aіц̧̈͝͝ ʀ˵͐ͱʒ̈͝ʀіц ƟцΧ ŵ ߣߤ ࣍іɇӥlsθɇ ѤЇͱθͱиɇ͝ls ˝ɇіц ʀ̈lsΧ̷ɇθ̈͝ɇ͝lsࢋ Ǯť ॉ ߦߨߧ ࣎ ĘɇΧls͐̈͝ls̈͝ls ࣍ʒͱ ߦ ई͔࣎ kg ߡ ࡡ ߨߪ ߡ ࡡ ߨߪ ķӥиɇ̷ls͝ϩ ͝ɇΧls͐̈͝ls̈͝ɇ и ϩͱ͝ɇʀ˵ AĮ2 tCO2e ߡ ࡡ ߦߧ ߡ ࡡ ߦߧ Uͱʒɇϩ̧ͱиls ͝ɇΧls͐̈͝ls̈͝ls ʀіц̧̈͝͝ɇ ʀ˵͐ͱʒ̈͝ʀіls˝ͱ g/m ߦߢ ߦߢ ťͱ͐ɦʀіls̈͝ɇ θЇθ ŵЇθɇ ʀ̈lsʀіͱиɇ Ξࡡ ͔͔ ࣍ʀɇ̷࣎ ߧ ࡡ ߦߤ ࣍ ߢ ࢥ ߥ ࣎ ߧ ࡡ ߦߤ ࣍ ߢ ࢥ ߥ ࣎ ŵЇθɇ ˝ɇіͱиɇ Ξࡡ ͔͔ ࣍ʀɇ̷࣎ ߪ ࡡ ߣߦ ࣍ ߤ ࢥ ߩ ࣎ ߪ ࡡ ߣߦ ࣍ ߤ ࢥ ߩ ࣎ U͐Ї˝ͱϒʂ θЇθц đ̈͝ࢋࢥđɇ̧ϑࢋ ̟࣍lsʒ͝ࢋ іlsиࢋ ʒͱ ̟lsʒ͝ࢋ иlsиࢋ࣎ m ߤ ࢥ ߦߢ ߤ ࢥ ߦߢ Ǯцϑͱ̧ͱϒʂ θЇθц Maks. m ߩ ߩ ťͱ͐ɦʀіls̈͝ɇ θЇθ ŵЇθɇ ͱʒΧθͱиɇʒіɇ̟ɦʀɇ ϑ̧θͱΧ̷̈͝ц Ξࡡ ͔͔ Ξ ߧߢ ࢋ ߤ ࡡ ߡߦߦ ई͔͔ Ξ ߧߢ ࢋ ߤ ࡡ ߡߦߦ ई͔͔ Akcesoria 9lsіΧθіlsиͱʒͱиц ϑϩlsθͱӥ̧͝ іʒɇ̷͝ц ࣍и іlsϑϩɇӥls࣎ Ɗɇ͔ϑЇ͝˝ k̷lsʀϩθͱ̈͝ʀϑ ̈θ Aͱ͝ʒ̈ϩ̈ͱ͝lsθ kЇθͱΧls 9ࢋǤࢋ kЭlsθϩ Эɇ͝ ʒls 9lslşϑϩθɇɇϩ ߡߢߤ ࡡ ߩߢߢߢ Aǹ Ɗʀ˵̈Χ˵ͱ̷ ťࢋĮࢋ 9ͱу ߡߢߩߦߨ ࡡ ߩߢߢߢ ȐȐ Ɗʀ˵̈Χ˵ͱ̷ फ़ ߢߤ ࣍ ߡ ࣎ ߩ ߢߩ ߢߥ ߢߧ ߡߡ ²ͱ̷ɇ͝ʒ̈ɇ AͱΧцθ̈˝˵ϩ ং ߡߣߡߣ Ɗɇ͔ϑЇ͝˝ k̷lsʀϩθͱ̈͝ʀϑ ̈θ Aͱ͝ʒ̈ϩ̈ͱ͝lsθ kЇθͱΧls 9ࢋǤࢋ Ǯϑіlş̷̈ls Χθɇиɇ іɇϑϩθіlsќͱ͝lsࢋ Ɗɇ͔ϑЇ͝˝ ̟lsϑϩ іɇϑϩθіlsќͱ͝ц͔ і͝ɇ̧̈ls͔ ϩͱиɇθͱиц͔ ѣθ͔ц Ɗɇ͔ϑЇ͝˝ k̷lsʀϩθͱ̈͝ʀϑ Aͱࢋࡡ øϩʒࢋ ƊΧlsʀцѣ̧ɇʀ̟ls ̈ Χθͱ̟lşϩц ͔ͱ˝ɦ Ї̷lsʀ ї͔ɇ̈͝ls ɵlsі ЇΧθіlsʒіls̈͝ɇ ̈ ͔ͱ˝ɦ іɇӥlsθɇʂ ̈͝˙ͱθ͔ɇʀ̟ls иϑϩ˄Χ͝lsࢋ Ǯɇ˝̈ ̈ иц͔̈ɇθц ̈͝ls͔ࣗlsϩθцʀі͝ls ϑɦ иɇθϩͱϒʀ̈ɇ͔̈ Χθіцɵ̷̈ќͱ͝ц͔̈ࢋ Ǯϑіцϑϩ̧̈ls ʒɇ͝ls іͱϑϩɇ͐ц Їі͝ɇ͝ls іɇ ΧͱΧθɇи͝ls и ͔ͱ͔ls͝ʀ̈ls ϩиͱθіls̈͝ɇࢋ Ɗɇ͔ϑЇ͝˝ ̈͝ls Χͱ͝ͱϑ̈ ͱʒΧͱӥlsʒїɇ̷͝ͱϒʀ̈ іɇ ɵ͐˄ʒц ̷ЇɵईΧͱ͔̈̈͝˄ʀ̈ɇࢋ Ę̈lşϩͷθls ͱɵθɇіц ͔ͱ˝ɦ ɵцʂ ї͔ls̈͝ɇ͝ls ʀц˙θͱиͱࢋ Ǯϑіцϑϩ̧̈ls ͔ɇθ̧̈ࡡ ΧθͱʒЇ̧ϩцࡡ ͝ɇіиц Їϑ͐Ї˝ ̈ ̷ͱ˝ͱ ϑɦ і͝ɇ̧ɇ͔̈ ϩͱиɇθͱиц͔̈ ̈ࢥ̷Їɵ іɇθls̟lsϑϩθͱиɇ͝ц͔̈ і͝ɇ̧ɇ͔̈ ϩͱиɇθͱиц͔̈ ̈ʀ˵ и͐ɇϒʀ̈ʀ̈ls̷̈ ̈ ϑɦ ̈̈͝͝ls̟ϑіц͔ Їі͝ɇ͝ls ̈ іɇϩӥlsθʒіͱ͝lsࢋ 1 ťθіlsʒϑϩɇӥͱ͝ls lsϩц̧̈lsϩц ls͝lsθ˝lsϩцʀі͝ls ϑɦ і˝ͱʒ͝ls і ̷̧ɇϑцѣ̧ɇʀ̟ɦ lsϩц̧̈lsϩ Ƹk ͝θ ߧߣߧ ࢥ ߢߢߡߣ ࣍Χɇθϩ̈ɇ ߡߢ ࣎ ߪߢߡߣ ࡡ и ϑ̧ɇ̷̈ ͱʒ U ʒͱ फ़फ़फ़ࢋ A˵͐ͱʒіls̈͝ls Wind-Free™ Filtr Tri-Care AI Auto Comfort Aіц̧̈͝͝ ʀ˵͐ͱʒ̈͝ʀіц R32 Ɗϩlsθͱиɇ̈͝ls Χθіц Χͱ͔ͱʀц Ǯ̈ࣗ˜̈ AіЇ̧̟̈͝ θЇʀ˵Ї Specyfikacje Wind-Free™ Elite

OFICJALNY DYSTRYBUTOR MARKI SAMSUNG SYSTHERM, ul. św. Wincentego 7, 61-003 Poznań tel. 61 850 75 00, 61 850 75 50, fax 61 850 75 55 klimatyzacja@systherm.pl, salonsprzedazy@systherm.pl odwiedź nas: www.systherm.pl NASZE ODDZIAŁY LUBLIN ul. Inżynierska8b 20-484Lublin tel. 815270160 lublin@systherm.pl BIAŁYSTOK ul. Octowa8 15-399Białystok tel. 857424600 bialystok@systherm.pl KALISZ ul. Poznańska119 62-800Kalisz tel. 663636006 kalisz@systherm.pl OLSZTYN ul. Budowlana2 10-424Olsztyn tel. 895399412 olsztyn@systherm.pl KATOWICE ul. Dulęby7 40-833Katowice tel. 663636050 katowice@systherm.pl KOSZALIN ul. Słowiańska6 75-846Koszalin tel. 943402539 koszalin@systherm.pl SZCZECIN ul. Santocka39 71-083Szczecin tel. 914848221 szczecin@systherm.pl

RkJQdWJsaXNoZXIy MzY3NjM4