Klimatyzator Samsung Luzon, jednostka ścienna Luzon AR-TXHZAWKN

! ! "#$ %& '% ( )*+ ,*+ +*- .*+ "#$ %&'%/0' /( -*12,*3 -*143*- 5*.2.*6 5*326*. 78 %9 :;<=" ,*) ,*+ .*- 6*3 78 %&'%/0' /( -*123*+ -*14+*- 5*,2>*- 5*)21*3 78 %9 :?@=" )*63 ,*-1 3*>3 .*-- 78 %9 :? =" )*3> )*>6 3*+6 +*++ 78 %9 :?@=" )*)1 )*+> 3*+> +*.. : A BC D : BC 8 :! "#$ % E F G .*6H IJ .*+H IJ .*>H IJ .*3H IJ KL:!% 8% M :! A #G 5,5 5>> )+6 ,++ N %8! )*+ ,*+ +*- .*+ OOP G ,*+6 )*>6 ,*.- ,*,, D : BC 8 :! 78 % E"7N F G 3*-H IJ 3*-H IJ ,*>H I ,*>H I KL:!% 8% M :! A #G 6,+ 66- QRSS QTQ N %8#&K'% :( )*5 )*) ,*> 3*5 "7N F G ,*>5 ,*6) ,*+5 ,*5+ K % %M8!% MG# 5*- 5*+ )*- )*+ :' M:9 9$: 9 % &!#$ %( U V G'% 5-*+ 5-*1 5.*+ 56*) U V G'% )>*- )>*- +-*- +-*- ! K :! &!#$ %( W&( +3 +. +> .) &!#$ %( W&( ., .3 .+ .> "%B% % K :! :X :/G!%!#: W&( ,6H51 ,>H51 35H)+ 3+H). : W&( 3. 36 +5 +3 '9 K:9 !: "#$ % =" 25-43. 25-43. 25-43. 25-43. 78 % =" 25+Y)3 25+Y)3 25+Y)3 25+Y)3 Z M :! [\$ %M % ]^_^ Q`abbScbRSdaTSef Q`abbScbRSdaTSef Q`abbScbRSdaTSef Q`abbScbRSdaTSef :99 L % :9 ghijklmnjopqr ghijklmnjopqr ghijklmnjopqr ghijklmnjopqr NX\' !: "#$ % 6-- QbbS QstS QtTS 78 % >3- 13- QuQS bsTS Nv X!: "#$ % w ,*. +*. .*3 >*> 78 % w 3*- 3*+ 6*> 5-*+ :'%: :'%: &E/x :/xy$/( UU >)-z)11z)5+ >)-z)11z)5+ QSTT{btt{bQT QSTT{btt{bQT UU ..-z36+z)3) ..-z36+z)3) >>-z.,>z,5- >>-z.,>z,5- 8 |} 1*5 1*5 5*+ 5*. |} ))*. ))*. ,1*6 3,*) ": %!#$ %!: ": %!#$ %!: :9 ~sbf€‚ƒ„€ †‡„‡€ˆƒ‰€fŠ‹‚ƒŒ€„ˆ‚€ˆƒŽ‘’“uT” 9$% %DX:! &@'( |} -*6- -*6- 5*,- 5*5+ 9$% %DX:! !# % M K"7 • "7 • – -*36 -*36 -*>> -*6> Z 9$% %!: % !#$ %! 8 8G' 5+ 5+ 5+ 5+ N$v! % K K !%! —^''&!M( “asTQ˜R” “asTQ˜R” “asTQ˜R” “asTQ˜R” K 8 —^''&!M( taTbsa™” taTbsa™” QbauSQ˜b” QTa™™T˜™” Z$K8BCK: %/G /&B/ / B/ /( U ,H5+ ,H5+ ,H,- ,H,- : BCK: / U > > 5+ 5+ N$v! % K K 9 Av! š›UU œQ“ŽsaTTS œQ“ŽsaTTS œQ“ŽsaTTS œQ“ŽsaTTS ª«¬®¯°±²³¬ ´K µ ¶Œ„¦·€„¸€f¹ƒ‹ºˆ‡‡‰‚»¼‚‰‚¹€½ˆ¾ƒ„¹ƒ„¿‡‡À¹Ž µ ŠŒ‡À€·‡ˆ€Œ„‡¹‡¸Á¸‡†ˆ‚¸€‹ŠÃˆŠÄŶŎ µ ƒˆ¹Š€¹‡„fˆ€Œ¦ÆƒÇƒfŒ‡È„ƒÆˆ‚f€À‚€ˆŠÀ‚ˆ‚¸‚ƒ¿É¼ÊŽ µ ˋº„€ˆ‚€‹f̄‚Œƒ‘„‡¹ƒ‹¹‡„‘†ÀƇ‡‹º„‡ˆŠÀŒ„¦·€„¸‚a Š‚ƒˆˆ‚¸€‚À¹ƒ„‡ˆ‚¸€Œ„fƒÆÀ¸‡¸€‚ˆ€Œ‚¦‹‚€Ž @

RkJQdWJsaXNoZXIy MzY3NjM4