Klimatyzator Samsung konsola, jednostka przypodłogowa Samsung

! ! ! " # $ %& '(#') *)# )+ , -./01.203.4 -.103.503.6 -.605./05.5 78 '9 :;<=(#') *)# )+ , -./03.504.1 -.-04./04.2 -.505.202.5 78 '9 :>= , 3.4 3.6 5.5 78 '9 :>?= , 3.// 3.5/ 4.6/ ,: @A : @A 8 :$ %& ' B C ,, 2.40 DE 2.-0 DE 5.60 DE FGH:$' 8' I :$ ,% -41 1/- 16J K '8$ , 1.2 3.5 5./ ,, 3.2- 3.-1 1.J6 : @A 8 :$ 78 ' LMNO C ,, 4.10 DE 4.-0 DE 4./0 DE FGH:$' 8' I :$ ,% 22J 2P3 P4/ K '8%(G*' :+ , 1./ 1./ 1.4 MNO C ,, 3.3/ 3./J 3./- H '9 9&: G 9 ' (,:)@ )')+ Q R *' J.502.P02./ P.50J.102.1 6.40P.40J.4 # $ G :$ S(+ 53 55 2/ S(+ 56 2- 21 '@' ' G :$ (,:)@ )') '$%+ S(+ 3203-012013 3P03403/014 43036035031 (,:)@ )')+ S(+ 4J042 4P04P 4P04P , :I T:9 UVWXY UVWXY UVWXY F 'I ' , 35 35 35 ZI@A :I " [ - - - F *9 G: 9 $: %& ' = \-5]42 \-5]42 \-5]5/ 78 ' = \1/./]14./ \1/./]14./ \1/./]14./ I :$ ^"& 'I ' _`a`b`c defgfgghigjhkflhmn defgfgghigjhkflhmn defgfgghigjhkflhmn _`a`b`c defgfgghigjhkflhmn defgfgghigjhkflhmn defgfgghigjhkflhmn T" _`a`b`c T:99 H ' T:9 opqrstuvntwxyuxz{|}~ opqrstuvntwxyuxz{|}~ Y€‚ƒ„ WY†‡ˆƒ„ ‰Š‹Œ K"* $: (#') *)# )+ %& ' , /.130/.J10-.1/ /.150-.-10-.5/ /.150-.J601.1/ 78 ' , /.1-0-./20-.45 /.1-0-.3/0-.P/ /.150-.P201.5/ K"9ŽG *' I: %& '(#')B )# )+  -.203.205.5 -.205.50J.5 1.20P./0-/./ 78 '(#')B )# )+  -.305./0J./ -.305.60-/.5 1.30P.30-4./ %& '> " (*') )* )+  78 '> " (*') )* )+  ,:*': ,:*': (B),:) &)+ QQ J1/‘21/‘-66 J1/‘21/‘-66 J1/‘21/‘-66 QQ J6/‘54P‘1P5 J6/‘54P‘1P5 PP/‘23P‘3-/ , 8 8 -2./ -2./ -2./ 8 31.5 31.5 42.5 : '$%& '$: : '$%& '$: T:9 ’“g”n•–xr—•˜™p—p–•urš•ntvxr›y•—ux•urœžoŸ ¡l¢ 9&' ' :$ 8 hf£¤gh¥ hf£¤gh¥ dfg¤dh¥ 9&' ' :$ $% ' I G 7 ¦ §MN ¦ ¨ /.2- /.2- /.P- 9&' '$: ' $%& '$ 8 8* -5 -5 -5 K&Ž$ ' G G $'$ ©`$I' -04 -04 -04 G 8 ©`$I' 30P 30P -01 &G8@AG: #')* ) Q 301/ 301/ 303/ ,: @AG: # ) Q -5 -5 1/ K&Ž$ ' G G 9 Ž$ ª«QQ ¬žd¬žd¬žd­ ®¯°±²³´µ¶±·° I'* : I : ¸ ¹puxn•ºp—»ox”–nrwº•–xr¢ ¸ ž¼wz•zpuwº—™zvq•½wnr—pzp¾¿ºtyzpdhh¥¥œ ¸ žÀ™sp–•utryrzº—puxvnutn•–Á——pn›—ÂÃut”ÄÄk¢ sy•wºr—p–•ux•›—nr›Åt–r¥vntuuxz•vÆÅpsuxvnrÇp”ghhhz—pzÁ–¢œ ¸ }–•pssnxryur–typºt›p–xrº—n•fÇÁ—ut”vÆÅpsnruxr¢ xspyut”pǗnr–•uxr¢f•Àt™uxzu¼¿—pn–•—wº–x•ux•œ ¸ Èxyº—wº•Åtn¥t–•yutpsřÇx¥pz—rwxrrzw›yp•º•vqxœ ¸ șuzvq••™ºp¥•ºtvnurÇp›pup–urÇp™—™vÆp¥xrux•œ $ ' B ' : : #, >Bc? F : ' B ' #, >, #, >, F ,'>' #Z#>c T * : # ,>T C¦ !"#

RkJQdWJsaXNoZXIy MzY3NjM4