Katalog Samsung DVM, CAC 2020 - System klimatyzacji Samsung DVM, CAC

! "#$%&!'%()! *+ ,! "#$-(+%*.&#)%/).0&#1)*)&#+.-".&2+34 56 6 7 89:;99<=> ? @ABA7CDE<9:;999<FF ? G89H:I<<9J9K9:: L MNOPQRSTUVWXYZR[WP\Z]^_X`]QWaVPXR[WabcdYZSYNO[VWVYXbefNWg[TQYZhVRXiT\jk`UNfU[ONXbaNXZYlcim\k^ aO[VRRVSZdYaVdnbcQWonZ`a[cNipqrk[dZOdbSYaVcWaVgaaVPXNcNO[W[VWabWonZ`asWVgi_\jtujk] vZRXYZUNW[sSnVSZZwZc[sabcNR[NWVYXbefNXQ^xccc]VQYZhVRXtWVYX[eWNX[ZR]WZO \ZdbY[SoXyz{z{MNOPQRSTUVWXYZR[WPm[Y\ZR`[X[ZRVYTQYZdV|]p]}PaVUf[VdYNcNaNPXYaV~ZRV]MNOPQRSgVPXaNPXYaV~ZRbOaRNf[VOXZcNYZcbOeYOb MNOPQRSTUVWXYZR[WP\Z]^_X`]MdVWbefNWgV[dYZgVfXbOZSsQUVWaO[NR[VwVaQdYaV`aVR[N[OZSsaNc[VYN[R€ZYONWgVcPXdRV]}NS[[cbO[NYbR[VtOVXYbWaRV PscNYXZ‚W[NO[dYabwU[~ZRbO[]}PabPXf[V`NRVaZPXNnbQaRNRVaNdZdYNcRVcOZOVRW[VXcZYaVR[N]MNOPQRSR[VdZRZP[Z`dZc[V`a[NURZ‚W[aNwn`bUQw dZO[R[W[N]ƒ[VfXlYVZwYNabOZSswbaO[VR[NRVWb€YZcZ]}PabPXf[VONYf[^dYZ`QfXb^RNacbQPnQS[UZSZPsaRNfNO[XZcNYZcbO[[„UQwaNYVgVPXYZcNRbO[ aRNfNO[XZcNYZcbO[[WocnN‚W[W[VU[[PsR[R[VgPabOQaRNRV[aNXc[VY`aZRV]

RkJQdWJsaXNoZXIy MzY3NjM4