Katalog Samsung DVM, CAC 2020 - System klimatyzacji Samsung DVM, CAC

!"#$" %&'( )*+#'*"&)+,' -)&-$&-*./$,$!'0 '%12**3 4*./$,$!'./($%&*' '%12**3%*,'+-'*'5" $ '* '*$&#$" %&6"'*7*#$"'*-&*#&*&-)'0.* '+$$-"$5"8-"$&0. " 7*'*9#$"'*-& '* ./$ *!$: ; < $7,'"'$ +$ =$-$"*7).'*8# .>'*,+?*&'*#&)@* )./ &' )./#&*.'0!5" $+ !"#$" %&%$! )#$%+-5"AB2&#*('* $") $%*, +,' -)&-$5"6.'* )./&)-* * '%12**3$& $%* '&$" ) "&$ '.-"'*8")#$ 7$)" $"* '-*,'!*-*-*./$,$!'*#$# "'@0.*+$ =$-"#$ '*&.&*'./'&"'>+&@0.**=*+-)" $6C**!*-).&0 D$")8$#.@$ ,)&*-" '12'#$&" , 7)-+$" '+$ -*$" '* "*-E &0%&*' '"*" >-&) '& #$ $.0 -=$ &#,'+.@0 ! -4/'! F GH#,'+.@ # "%&-* #* - >"*" 0-&8 &*" 0-& '#$&'$ @+$6.'#$"'*-&8 ->#'*&,*.$#-) ,)-)?# .)I@*5" '*7 $7,'"$6C%$%" ' .* &%*J'$" )./#&*&7)-+$" '+8-+'./@+# .8#.*.&)$%#$.&)*+2 +.@!*$=*.'! #$&" , KL -$ -).&* -"'*'*-* #* - )#$+$@$"*@ 70% ) #$&'$ '*8!%) 7)-+$" '+&?,'7)'>%$ '*!$ M&% *@$%,*!($6.' 1N + $%?%)+ Z[\]^_`aab kla`imn\[ao`pqoirisqZ[^_[ t uvwxyz{|}x{~x€‚ƒ„vv†‡ˆ‰‡†‡€xŠ„‹{€{Œvvy€xw‡|~y„‡xŽ~€w„v‚‡„{†€‚„‘’ t “zvyx}v„xwz{v€v~”•~v–—„‡~x‚‘„u˜™˜’ t ‰vy€|z„wš›œ‰šžŸwx~{y‡wx‘„v‚‡¡¢£¤¡¥~“¡—¦¦§§š’ t ™€{vwx„‡“‡£œ‡v¦y•—†—‘ˆ‚¨—{ˆ©ww„|€{„‚ƒxzv–v‚ˆ™x–y—„†™–x{€ªƒ‡„†y’ t «ƒ•v„‡—¦v†{wx„‡z{w‘‚‡—vv–—‡|~‡Ž—„~‚‘‡†vŽ„‚‡„†—’ t Š„w‡—x„–v„‡€v{vwx„‡xy‡x„‡xx–x~y’¨‘„vy€~w„|€{„‚ƒ’ Z[\]^_`aab ³´µ¶·¸¹º»¹ ¼h¼½li¾ir¿i`l kla`imn\[ao`pq oirisqZ[^_[ ÀÁosÂi\nÃ\aÄ _[Ãl`j`[^¾n`a ˜™±›˜§˜–{‡‚x„™v‚‡€vŽ±x€‡„†¡›Ž{‡†{x€‡v„¡x„˜‡{£«v„‡€‡v„‡„†§„†‡„{yŸÅ„‡—‘Æzvw‡€{„‡{—‚ƒv–Ç‘x~vz{ˆzvw‡€{„vz{|~v‚‡zv„‡}‘°¡¢–Èy¡¦‚ƒ•v„‚ƒz{‚‡ˆ†”w’ ¥ ‰vy€|z„„x‡²ƒv„Éx‚ƒ‡—{ˆ„‡x‚ƒyy€––˜„{v‡’“–x†x„‘y€zv•ˆ‚„‡y‡‚‡vw’ ®v„‡‚„‘y€~v„€vxz‡~x‚‘‡™x–y—„†’ Z[\]^_`aab¼Ên\l ËaÌlnmZ[^_[ ÍÎÏÎÐÑ ÍÎÏÎÐÑÏ×ÎØÎÏÙÚÛÜÛÜÝÞ ß

RkJQdWJsaXNoZXIy MzY3NjM4