Samsung Kasetonowy 4-kierunkowy MINI Wind-Free Multi Split

!" # # $ "% & ' # ()*++ # $ "% & !" # # ,+++ # -./012341536789:.3;<1=<1<>8:3?<58=0. @ ABCDE.9.E3=F<>GCD0.3FH:0<>G09.E8=G28=<F0813=<:<>G CD-8GI813=34JJDE.9.E3=F<>GCD0.3FH:0<>G 09.E8=G28=<F0813=<:<>G-.:;DKF33LM.:.NH?8=>.87O 123F12G281./P6Q?<;23:.8.93512O6GF0H9867/5<>.3=F28 >5<E.312623:.HRS8288>8:1<>8:8=36Q:<9<P.8FT>:.3U 2:862:.312GV6.376Q?<;2.5F231=F23W>=80.15<1TV48VG <V7OX68?G<V128FR Y Z[\]Z^_Z`abcdef[gdcahigj\aehcfkl]ajbckabehcgflefmZcbnogfmchcgfcfk^fkcfabpq rstuvwxsyz{|vs}~suvs~w€{‚sƒx„{z~†r‡z{|vs}~us{z~ˆr{‰€vz{uvŠsx‹ŒŽ‚Œ ‘s€’{ru‡€z~s€v†“”|• Y –s}‡t~‚‡—„‚wu“z{~”|uwx†˜v‚„}‡„}{~‡„s}{u{|s™švs~wu{|s›vuršœ~s v™švs~wu{|s„s}{u{|sžvuvr{{“”˜u‡€™švs~wu{|‡€˜v‚„}‡„}{~”| „s}{u{|‡€• Ÿ¡¢£¤¥¦¡§¨©¡ª¢«¬©®¬§¤¡¬¯£§¦§¨©°¢¦±²¤££³ -.:;DKF33LI<<9.:P=<73;:82:87V8F;2.37 288>8:1<>8:G6Q=36Q:<9<P.´8E1H:P8Rµ9.E8=G28=<F 0813=<:<>GCD0.3FH:0<>G-.:;DKF33L0.3FH73 5<>.3=F235F232¶·¸¹¹E.0F<<=><FT>>58:39H4 5<;6281P;Gµ9.E8=G28=<FCD0.3FH:0<>G-.:;DKF33L M.:.0.3FH735<>.3=F235F232º¹¹¹E.0F<<=><FT> >58:39HRS3E.0F<<=><FGE87O<PF<E:32:8623:.3 >=><F23:.HF<;287H5F235?G>H5<>.3=F282>8:3P< 5<>.3=F23E:.3FH6Q<EGE @ 0=TF36Q?<;2.5<E.312623:.3 1=<5:.<><.<;62H>89:.3V325F236.OPT>R »£¼½¦§ª§¾¢¬°¢¦±²¤££ ¿ ÀÁ£¼Â¬ª¦¢£±§¯§¯§¨¬¦£Ã§Á¬¡¢ Ä # # Š֟ ØÙÚÛÜÝÞßà à

RkJQdWJsaXNoZXIy MzY3NjM4