Klimatyzator Samsung Cebu, jednostka ścienna Cebu AR-TXFYAWKN

¦+$5+,C<(5(30(/5CB1%+3C;./19.(#19.B%.#(: §0,#2/6</¨3/57#$-9 H C3+K,#1#/.%/,$(95(+1/$#( 2,#3/5./5+(3:©(%$+$/6#E$#B6#(0.6#92C0+.1/,/ $/18=6.($#(,C!1 8=6.($#(2,#3/5./5+/;1 !/$#( 5 !C678+%.($#/;./0,/$+1/$#(0/62,#3/5./5+/ #3+$#5++1/$#(.CK6#/($(-#:§%.#B2#995(3+1# 9.5C6.$(<#$5(,#-($6<#ª§«¬#®!>:@ H ;CK52+1$#23+K( 0+0+95C0+#$4+3+1/OC.=%.($#(;6.(-++6.(2C<( I ; /C.=%.($#(90(8$#<(-+K6.($#(:§$/,#.C<($/1(5 +5+6.($#(;0(4(+1/$5 !#5(30(/5CB+/. 9C-(C<($/<,(09.(C95/1#($#/%,/1$B5./%+3C: P ¯r‡tql~l{m¢xrlj°{wxmnuv}ivjlm{wxv‡~‡tjyjyliurmiŒ”~y{Š{ljoj‡tqr‰}wvjlmj”m™šm m|rltr{qm|{wom¡{y‡nlŠ¡y{utŽxmlŠ‡Œ  ¡tjurs{lmjŠ‰r‡rsjsov~|n{lŠmj‡|myž˜¡ƒ”mj|{u~t{lm{ƒ±limjŸƒwxm²‡|myƒ|ruj{²‡|myƒ ³u{lwn‡|myƒlmjymjw|myƒs‰r‡|mymxm‡vq{²‡|myŒ´ˆ‡‰nŠ{sov~|nqrutnŠ{‡|myy{ˆ~£ squrs{ivrl{ir|r²w{‚„µur|nŒ §«§C5+*+34+510+1/%./3#(9.2/À6A11E1#/5 #$5(,#-($5$(<2,#3/5./6<# H :§!K6#(!8+0+959.( #!/%.#(<(4(251$(;/C5+3/56.$#(+053/,#.C<( AK$(5 !0/6;/$/,#.C<=61/C$2#0/$C<=6( 10+3#(9.6.($#C#967(3/5CK52+1/$#/ I :"+0/6#C +0(4(+1/$=0.(.CK52+1$#2/5(30(/5CB #5(30(/5CB$/.(1$=5./C5+3/56.$#(0.(8=6./ 9#B$/$/<!/%.#(<+%0+1#(%$#5 !;153"#$%&'((); '/95#Á+3/,*++,#$-;/!C5.3/O10+3#(9.6.($#C +053/,$(;2+34+5+1(1/C$2#: P ±Â¡vtnwvl{±ltjmŠjlwo{Œ”~y{Š{ljoj‡tqr‰}wvjlmj”m™šm|rltr{qm|{wom¡{y‡nlŠ ¡y{utŽxmlŠ‡Œ  ¢uvjwxrsnoji{ljmquj³jujlwojn~t|rslm|{ru{v‡wxjy{t~n~t|rs{lm{ƒnyrmsm{o}w v{qurqrlrs{lmjl{oˆ{uivmjon~tjwvl~wxrqwomŒ ÉÊÉË Ì Í Ê Ò Ó Ô Ä ÃÔ Æ È - . , Ë Ô Ô / . , Ë Ô / . , Ë ËÓ Ô Ì Ó , 0 1 2 3 - -45 6 - 5 0 - AA 6 BD EFGHIJKLMNOM

RkJQdWJsaXNoZXIy MzY3NjM4