Klimatyzator Samsung AR35, jednostka ścienna AR35 AR-TXHQASIN

!"# $% !"# $& !"# %' !"# "# $% "# $& "# %' "# ()* ()* +,-). /0 1/)) 2 34 567 869 968 :6; +,-). /01/<=1 3><2 34 ;6?@86A B6B@A65 B6C@76B 56BDC6; EF /G HIJK+ 34 56? 86C 968 :68 EF /01/<=1 3><2 34 ;6C@86A B6B@A65 B6AD76: B67DC6C EF /G HLMK+ 34 NOP NOP NOP NOP EF /G HL$ K+ 34 NOP NOP NOP NOP EF /G HL$MK+ 34 NOP NOP NOP NOP 4H.Q)RS "T3H )RS F H* +,-). / "" U 4V4 768W XY 76BW XY :6BW XY 76BW XY Z[\H*/ F/ ]3 H* Q 34,V B97 5B 597 AB5 ^.>/F* 34 56C 867 965 :6; __ 4V4 86A8 56?; 86A8 56C: "T3H )RS F H* EF / +E^ U 4V4 A6;W XY 86?W X A6;W XY 86?W X Z[\H*/ F/ ]3 H* Q 34,V ?B; ?7? `abc `deb ^.>/F,0[1/3) H2 34 567 56: A6B A6C +E^ U 4V4 86?B 869; 8697 56:B #>[ / /]F)*/ ]V, B6; B65 B6C 567 f gh ig G G-H G) / 0*,-). /2 j.)>3 hV1/ :6:: ?6;; BA6;; B7688 j.)>3 hV1/ NOP NOP NOP NOP ()*3[>H* j.)>3 0*,-). /2 .k02 99 99 99 9? j.)>3 0*,-). /2 .k02 75 79 78 7C +/R/ / 3[>H* j.)>3 Hl H><V*/*,H .k02 87W5; 8:W55 A5W59 A8W5C j.)>3 H>)3 .k02 A? 9; 9B 97 Z3 > 1G [H G *H +,-). / K+ DB;@A7 DB;@A7 DB;@A7 DB;@A7 EF / K+ DB9m5A DB9m5A DB9m5A DB9m5A n ]3 H* op.-) >/] / qrsr `tueevweavxucvyz `tueevweavxucvyz `tueevweavxucvyz `tueevweavxucvyz HG>G \ 3/ j.)>3 HG N{|}~€‚ƒ „‚‚ƒ€†~‡{ˆ{ˆ N{|}~€‚ƒ „‚‚ƒ€†~‡{ˆ{ˆ N{|}~€‚ƒ „‚‚ƒ€†~‡{ˆ{ˆ N{|}~€‚ƒ „‚‚ƒ€†~‡{ˆ{ˆ ^)lp1)*H +,-). / 4 868 968 76? B;6A EF / 4 865 A6: 76A B6: ^‰.)l)*H +,-). / ::;6; `e`buv `cbŠuv eacvuv EF / :9;6; `v‹‹uv `a‹vuv edvvuv 4H1/H 4H1/H ) 0 <Œ4H><Œ-<2 j.)>3 hh C;9Ž5C9ŽB?A C;9Ž5C9ŽB?A ?9:Ž8;5Ž5B8 `vavbedeev j.)>3 hh :5;ŽA?9Ž5:; :5;ŽA?9Ž5:; C;;Ž99AŽ888 CA9Ž:;5Ž878 4 F ) j.)>3  C6B C6B B;69 B569 j.)>3  5865 5865 8A6; 956; +H /3*,-)./*H +H /3*,-)./*H HG ‘be’zƒ“‚{ˆƒ”•ˆ“ƒ~{ƒz–|‚{—€ƒˆ~‚ƒ~{˜™š›œdcž !G-/ /TlH* 0M12  ;699 ;699 B6;; B67; !G-/ /TlH* ) *, 3 / ] [+E Ÿ +E Ÿ ;68: ;67C ;67C B6B; n). 3) G-/ /*H /3 *,-)./* F) FV1 B5 B5 B5 B5 ^)-‰* / [ [ */*) r*]/ BWA BWA BWA BWA [ F ) r*]/ 8WC 8WC 8WC 8WC n-[F)RS[H (/<V( 3><0R< <.)R< <2 h 59 59 8; 9; 4H>)3)RS[H ( 3>< h B; B; 5; 59 ^)-‰* / [ [ ).G) . Q‰* ¡¢hh NOP NOP NOP NOP ÙÚÛÜÝÞßàÜÛ —ˆ°ƒˆƒ„‚‚ƒ€†~‡{ˆ{ˆ ‚€ˆ“ – { ‚{y„ •~|ƒe ‚{ˆ•~“ƒP• “‚~ ƒ• ƒ–|z~{…{ˆ“ƒ~‚ƒ ‚{ˆ•~‚{ —ˆz{—–“•—“‚{ˆzƒ˜ ‚~›ˆ{|ˆ|}ˆ~‚ ˆƒ—€ƒ|z—– ƒ€‚z•{“–ƒ~|‚“– ‚{~~‚ƒ|‚{—ƒ˜

RkJQdWJsaXNoZXIy MzY3NjM4