Klimatyzator Lg Dualcool Air-Puryfying posiada wykrywanie i oczyszczania mikro cząstek PM 1.0

POKOJOWE BFC UPOYZ^_VT íNTPYYP OU]^\OWKVXKac^\dcWKàYìÎ YLUbLúYTPU^eP Q`YVNUP5 VWTXL_deL_Z]d íNTPYYP BA pixrme k{evergne re wtvÂevo mr{ivxivs{’ WR0 uj|sj ofptµhn x|tojlt uwtizpyz0 tkjwzoj sfx~r pqnjsytr CB qjysn“ l|fwfshož sf xuwžÃfwpž ns|jwyjwt|“ pqnrfy~fytwf/ o the vehicle. jsjŅyx tk @ Ms s~reg~e BA pixrme k{evergne1 ^uwžÃfwpf ojxy iqf pqnrfy~fytwf y~r0 h~r xnqsnp iqf xfrthmtiz/ e CB qjysn“ l|fwfsho“ sf xuwžÃfwpž0 zÃ~ypt|snh~ rtl“ ptw~xyf•  fqjy pqnrfy~fytwf WR uwj i©zÃx~ tpwjx hfxz/ @ Usv~}´gm m givx}jmoex Xmi~e{shr} opmqex}~exsv Nmh“h utipwjµqn• gjunjhjªxy|t uwtizpyz tkjwzojr~ pqnjsytr CB qjysn“ l|fwfshož sf xuwžÃfwpž0 fg~ nhm fuj|sn• t gwfpz tgf| ity~h“h~hm ojlt |fi/ Mivx}Ńoex} _`a ]mjnsqfsi0 O©zltyjwrnst|~ uw~xunjxts~ yjxy snjf|tistµhn n yjxy graniczny. O©zltyjwrnst|~ uw~xunjxts~ yjxy snjf|tistµhn `snpfqsf rjytif gfif|hf WR | ftxywts~hm |fwzspfhm uwfh~ | hjqz uty|njwijsnf i©zlt|njhstµhn |~wtgz/ [tuwj uw~xunjxjsnj h~pqz zÃ~hnf x©zÃ~ it uwjyjxyt|fsnf n tpwjµqfsnf | pwypnr hfxnj Ã~|tystµhn uwtizpyz/ _jxy lwfsnhs~/ Xjytif gfif|hf rfo“hf sf hjqz gfifsnj yw|f©tµhn | wÃs~hm ywzis~hm |fwzspfhm0 ofpnj rtl“ |~xy“un• | wjh~|nxytµhn/ [tqjlf sf |~ptsfsnz gfifsnf snjf|tistµhn xuwžÃfwpn uw~ |nžpxts~hm0 | xytxzspz it fuwtojpyt|fs~hm iqf snjo0 |fwytµhnfhm wtgth~hm hnµsnjsnf n yjrujwfyzw/ [ty|njwijsnj z~xpfsj  _`a ]mjnsqfsi iqf CB qjysnjlt h~pqz Ã~hnf uwtizpyz [toji~shf xuwžÃfwpf wtyfh~osf [ti|osf xuwžÃfwpf wtyfh~osf ^ujh~Ņpfhoj rtl“ xnž wÃsn• | fqjÃstµhn ti rtijqz/

RkJQdWJsaXNoZXIy MzY3NjM4